Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong qóa tr×nh toµn cÇu hãa, khu vùc hãa ®ang diÔn ra t c¸ch nhanh
chãng tcïng víisù trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c quèc gia , gi÷a c¸c doanh
nghiÖp còng nh gi÷a doanh nghiÖp víi ttrêng víi ngêi tiªu dïng ngµy cµng
trë nªn nhanh chãng . Internet ch vô viÔn th«ng ®ãng gãp mét phÇn lín
trong qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu
hãa . ®i kÌm víi mét lÜnh vùc kinh doanh míi mang nhiÒu tiÒm n¨ng
®ãphôc khai th¸c c¸c th«ng tin vµ cung cÊp dÞch Internet dÞch
viÔn th«ng . Inetrnet vµ ch vô viÔn th«ng lµm cho mäi ngêi trªn toµn thÕ giíi
co thÓ cïng nãi chuyÖn víi nhau cïng mét thêi ®iÓm vµ xãa ®i kho¶ng c¸ch
kh«ng gian do ®ã qu¸ tr×nh giao dÞch trë nªn thuËn tiÖn vµ kÞp thêi .
§îc nhËn ®Þnh nh÷ng thËp kû tiÕp theo lµ thËp kû cña Internet vµ viÔn th«ng
.internet trë thµnh th«ng dông trªn toµn thÕ giíithÞ trêng cung cÊp
dÞch Inetrnet dÞch viÔn th«ng trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh
hµng ®Çu m¹ng l¹i lîi nhuËn cao nhÊt .
ë ViÖt Nam lÜnh vùc cung cÊp dÞch vô internet vµ viÔn th«ng tuy kh«ng cßn
míi n÷a tuy nhiªn vÉn cßn chøa ®ùng nh÷ng mËt c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam ®ang kh¸m p vµ còng mang l¹i nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch
thøc ®èi víi doanh nghiÖp . Nhu cÇu dông Internet cña ngêi d©n ViÖt Nam
ngµy cµng cao c sè lîng chÊt lîng ®ã còng mét thêi c¬ còng
mét th¸ch thøc lín cho nh÷ng doanh nghiÖp cung cÊp dÞch Internet . Thùc
th× hiÖn nay ë ViÖt Nam chÊt lîng cung cÊp ch Internet cßn thÊp h¬n
rÊt nhiÒu so víi c¸c níc trªn thÕ giíi ®ã do nhiÒu nguyªn nh©n kc nhau
mang l¹i nh c«ng nghÖ , nh tr×nh ®é Bªn c¹nh ®ã chóng ta còng cã nhiÒu
lîi thÕ c¸c quèc gia kh¸c kh«ng cã . §Ó ngµy cµng ®¸p øng cµng cao nhu
cÇu cña kh¸ch hµng ngang tÇm víi c¸c quèc gia kh¸c th× cÇn ph¶i n©ng cao
chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vµ viÔn th«ng .
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ – FPT , em
nhËn thÊy ho¹t ®éng cung cÊp ch vô internet vµ dÞch viÔn th«ng cña c«ng
ty cßn nhiÒu h¹n chÕ bÊt cËp cha tháa m·n ®îc kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ thu
hót thªm kh¸ch hµng míi , tuy nhiªn ®îc ®¸nh gÝa mét c«ng ty lín hµng
®Çu ViÖt Nam trong lÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin vµ C«ng ty m¹nh cã
tèc ®é ph¸t triÓn cao . §Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty , trong nh-
SV: NguyÔn Quèc Träng Líp: Qu¶n trÞ chÊt lîng 44
Đề tài : giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Đề tài : giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet 9 10 262