Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài :Giám sát hệ thống mạng PLC

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 10 lần
OUTPUT
OUTPUT OUTPUT
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : BUØI THANH HUYEÀN
Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU PLC S7_300
1.1. Giôùi thieäu chung veà PLC S7_300
1.1.1 Caáu truùc chung cuûa moät PLC
PLC laø thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình (Program Logic
Control), laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu
khieån soá thoâng qua 1 ngoân ngöõ laäp trình, thay cho vieäc phaûi theå hieän
thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá. Cuõng nhö caùc thieát bò laäp trình khaùc, heä
thoáng laäp trình cô baûn cuûa PLC bao goàm 2 phaàn: khoái xöû lyù trung taâm
(CPU:Central Processing Unit) vaø heä thoáng giao tieáp vaøo/ra (I/O) nhö sô
ñoà khoái:
INPUT PROCESSING UNIT
Hình1.1: Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng ñieàu khieån laäp trình
Khoái ñieàu khieån trung taâm (CPU) goàm 3 phaàn: boä xöû lyù, heä thoáng
boä nhôù vaø heä thoáng nguoàn cung caáp.
Hình1.2: Sô ñoà khoái toång quaùt cuûa CPU
SVTH : NGUYEÃN TROÏNG VAÂN
LEÂ ANH VAÊN
Processor Memory
Power
Supply
Đề tài :Giám sát hệ thống mạng PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài :Giám sát hệ thống mạng PLC - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Đề tài :Giám sát hệ thống mạng PLC 9 10 409