Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2119 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
kinh doanh trong lÜnh vùc nµo,lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu c¸c doanh
nghiÖp theo ®uæi.Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i phèi hîp
nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u chøc qu¶n ®Õn n xuÊt kinh doanh tiªu
thô... Do vËy, chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô hîp lý, hiÖu qu¶ ®· ®ang trë
thµnh mét vÊn ®Ò bao trïm toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp.
Còng nh bao doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh thÞ trêng, C«ng ty
phÇn Mai Linh néi lu«n quan t©m tíi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m
thu lîi nhuËn lín nhÊt cho c«ng ty. mét c«ng ty th¬ng m¹i dÞch chuyªn
kinh doanh c¸c dÞch vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× kinh doanh t×m kiÕm doanh
thu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt. XuÊt ph¸t tõ c¸ch nh×n nh vËy
to¸n doanh thu cÇn ph¶i ®îc chøc mét c¸ch khoa häc, hîp phï hîp víi
®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÝnh vËy em ®· chän ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn h¹ch to¸n Doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty
Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi .
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ngoµi lêi më ®Çuvµ kÕt luËn gåm 3 phÇn:
PhÇn 1:. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ
Néi
PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i
C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
PhÇn 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng
ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Phßng to¸n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cña
C«ng ty vµ ThÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt
nghiÖp.
SV: §ç Quang Dòng KÕ to¸n 43B
Đề tài : Hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đề tài : Hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 9 10 6