Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hệ thống kiểm soát chất lượng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU
1.1 Ñaët Vaán Ñeà
Trong boái caûnh neàn kinh teá caïnh tranh, moät doanh nghieäp duø trong lónh vöïc saûn
xuaát hay dòch vuï muoán toàn taïi treân thò tröôøng khoâng chæ ñöa ra saûn phaåm moät caùch
nhanh nhaát, reû nhaát maø coøn phaûi taïo cho saûn phaåm cuûa mình moät chaát löôïng hoaøn
haûo nhaát. Coù theå noùi, chaát löôïng laø thöôùc ño theá cuûa doanh nghieäp treân thöông
tröôøng; nhieàu nhaø maùy, nghieäp ñaõ laáy khaåu hieäu chaát löôïng laø treân heát hay
“chaát löôïng laø tröôùc tieân laøm muïc tieâu höôùng tôùi cuûa doanh nghieäp mình. Chính
vì, söï quan troïng cuûa chaát löôïng maø nhieàu nhaø khoa hoïc ñaõ ñi vaøo nghieân cöùu vaø
xaây döïng neân moät soá phöông phaùp ñeå quaûn lyù, thieát keá, kieåm soaùt vaø phaùt trieån
chaát löôïng nhö: kieåm soaùt chaát löôïng baèng thoáng keâ (Douglas C. Montgomery),
baøi baùo 6 sigma: thieát keá chaát löôïng vaø kieåm soaùt quaù trình (Jame O.
Westgard, Ph.D) …
Cuõng gioáng nhö bao doanh nghieäp nhoû khaùc, vaán ñeà quaûn lyù vaø kieåm soaùt chaát
löôïng ôû coâng ty SD, moät coâng ty saûn xuaát ñoà chôi treû em, khoâng ñöôïc thöïc hieän
moät caùch chaët cheõ, chuû yeáu döïa vaøo kinh nghieäm; vaø do ñaëc thuø rieâng cuûa ngaønh
saûn xuaát ñoà chôi cho treû em ñoøi hoûi moät möùc ñoä chaát löôïng khaù cao nhaèm ñaûm
baûo söï an toaøn cho treû em khi chôi. vaäy, vaán ñeà caàn quan troïng caàn giaûi quyeát
ñoù laø, thieát laäp moät heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng töø khaâu mua nguyeân lieäu goã cao
su cho tôùi khaâu ñoùng goùi thaønh phaåm.
1.2 Muïc Tieâu Nghieân Cöùu
Thieát keá heä thoáng kieåm soaùt chaát löôïng cho coâng ty SD nhaèm:
- Taïo yeâu caàu chaát löôïng chung.
- Laäp ra ñöôïc keá hoaïch laáy maãu.
- Thieát keá heä thoáng kieåm soaùt chaát löôïng.
- Giaûm tæ leä pheá phaåm.
Page 1 of 63
Đề tài : Hệ thống kiểm soát chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hệ thống kiểm soát chất lượng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Đề tài : Hệ thống kiểm soát chất lượng 9 10 56