Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Hiệu ứng nhà kính

Được đăng lên bởi uyennguyen111194
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề tài: Hiệu ứng nhà kính
LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những vấn đề lớn hiện nay là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”.Hiệu ứng nhà
kính đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến Trái Đất với những tác động mà nó
gây ra.Từ việc thay đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi rõ rệt về hệ sinh thái, theo đó con
người cũng chịu ảnh hưởng. Hiệu ứng nhà kính không chỉ tác động đến Trái Đất vào thời
điểm hiện tại mà nó còn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai.
Như chúng ta đã biết cuộc sống ngày càng phát triển, công nghiệp hóa và hiện đại hóa
càng tăng, các công ty, nhà máy phát triển cùng với các thiết bị máy móc ngày càng nhiều
dẫn đến lượng khí thải càng ngày càng tăng. Ở một số quốc gia đang phát triển thì vấn
đề môi trường chưa thực sự được quan tâm, tức là chưa có những biện pháp xử lý môi
trường dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng.Vấn đề này ngày nào chưa giải quyết thì cuộc
sống xung quanh chúng ta và môi trường sống càng bị đe dọa trầm trọng.
Đề tài này trình bày những vấn đề cơ bản về nguyên nhân Trái Đất nóng lên, phân
tích sự ảnh hưởng của hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”đối với cuộc sống con người và
môi trường. Đồng thời nêu ra một số biện pháp giải quyết của vấn đề hiệu ứng nhà kính.
Môi trường có tốt thí chất lượng cuộc sống của con người mới ngày càng tăng đúng với
tiêu chí được đặt ra của các quốc gia hiện nay. Đề tài của nhóm chúng tôi sẻ trình bày về
Hiệu ứng nhà kính.

Thực hiện: Nhóm OF

Trang 1

Đề tài: Hiệu ứng nhà kính

Mục lục
PHẦN I. KHÁI NIỆM HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH.................................................................1
1. Hiệu ứng nhà kính là gì?................................................................................................1
2. Cơ chế của hiệu ứng nhà kính........................................................................................2
PHẦN II. NGUYÊN NHÂN GÂY RA HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH.......................................4
1. Các khí nhà kính............................................................................................................4
2. Tác động của con người gây ra “Hiệu ứng nhà kính”...................................................6
PHẦN III. TÁC ĐỘNG CỦA HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH......................................................7
1. Tác động tích cực...........................................................................................................7
2. Tác động tiêu cực...........................................................................................................8
PHẦN IV. THỰC TRẠNG...
Đề tài: Hiệu ứng nhà kính
LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những vấn đề lớn hiện nay là hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”.Hiệu ứng nhà
kính đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến Trái Đất với những tác động mà nó
gây ra.Từ việc thay đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi rệt về hệ sinh thái, theo đó con
người cũng chịu ảnh hưởng. Hiệu ứng nhà kính không chỉ tác động đến Trái Đất vào thời
điểm hiện tại mà nó còn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai.
Như chúng ta đã biết cuộc sống ngày càng phát triển, công nghiệp hóa và hiện đại hóa
càng tăng, các công ty, nhà máy phát triển cùng với các thiết bị y móc ngày càng nhiều
dẫn đến lượng khí thải càng ngày càng tăng. một số quốc gia đang phát triển thì vấn
đề môi trường chưa thực s đưc quan tâm, tức chưa những biện pháp xử môi
trường dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng.Vấn đề này ngày nào chưa giải quyết thì cuộc
sống xung quanh chúng ta và môi trường sống càng bị đe dọa trầm trọng.
Đề tài này trình bày những vấn đề bản về nguyên nhân Trái Đất nóng lên, phân
tích sự ảnh hưởng của hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính”đối vi cuộc sống con người
môi trường. Đồng thời nêu ra một số biện pháp giải quyết của vấn đề hiệu ứng nhà kính.
Môi trường có tốt thí chất ợng cuộc sống của con người mới ngày càng tăng đúng với
tiêu c được đặt ra của các quốc gia hiện nay. Đề i của nhóm chúng tôi s trình y về
Hiệu ứng nhà kính.
Thực hiện: Nhóm OF Trang 1
Đề tài: Hiệu ứng nhà kính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Hiệu ứng nhà kính - Người đăng: uyennguyen111194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề tài: Hiệu ứng nhà kính 9 10 957