Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạch định chiến lược cho sản phẩm công nghệ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hoaïch ñònh chieán löôïc cho saûn phaåm coâng ngheä
CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU
1.1. Giôùi Thieäu Veà Coâng Ty
1.1.1.Vaøi Neùt Veà Coâng Ty
Coâng ty coå phaàn cô khí vaø xaây döïng Bình Trieäu
Binh Trieu construction and engineer joint stock company (BTC)
Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí Vaø Xaây Döïng Bình Trieäu ñöôïc thaønh laäp theo giaáy
pheùp soá 206/1998/QÑ/BNN TCCB do Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng
Thoân caáp ngaøy 10/12/1998 vaø quyeát ñònh soá 5089/QÑ/BNN TCCB cuûa Boä
Tröôûng Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân ban haønh ngaøy 08/12/1999
veà vieäc chuyeån Coâng Ty Khí Laép Raùp Thieát Bình Trieäu thaønh Coâng Ty
Coå Phaàn Khí Vaø Xaây Döïng Bình Trieäu. Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa coâng ty laø
30 naêm keå töø ngaøy ghi trong quyeát ñònh chuyeån theå töø doanh nghieäp nhaø nöôùc
sang coâng ty coå phaàn.
- Teân coâng ty: Coâng Ty Coå Phaàn Cô Khí vaø Xaây Döïng Bình Trieäu
- Teân giao dòch: BTC
- Teân Tieáng Anh: Binh Trieu Construction and Engineering Joint Stock
Company
- Truï sôû giao dòch: Soá 79/5B ñöôøng Nguyeãn (Xoâ Vieát Ngheä Tónh cuõ)
Phöôøng 26, Quaän Bình Thaïnh, TP. Hoà Chí Minh.
- Ñieän thoaïi: +84 (8) 899 – 4387 +84 (8) 899 – 1039
- Fax: +84 (8) 899 – 4389
- Chi nhaùnh: Phaân xöôûng Gia coâng keát caáu theùp
Ñòa chæ: Khoùm 8, Phöôøng Caây Gaùo, Thò Traán Vónh An, Huyeän Vónh Cöõu,
Tænh Ñoàng
Nai.
- Voán ñieàu leä: Voán ñieàu leä coâng ty taïi thôøi ñieåm thaønh laäp (10/12/1998) laø
8.740.094.716 (Taùm tyû baåy traêm boán möôi trieäu khoâng traêm chín ngaøn
baåy traêm möôøi saùu ñoàng) vaø ñöôïc söûa ñoåi ngaøy 08/12/1999 laø
10.512.858.342 (Möôøi tyû naêm traêm möôøi hai trieäu taùm traêm naêm möôi
taùm nghìn ba traêm boán möôi hai ñoàng Vieät Nam). Ngaøy 05/07/2001 Coâng
ty ñieàu chæn taêng voán ñieàu leä leân thaønh 13.512.8580.342 ñoàng (Möôøi ba tyû
khoâng traêm hai möôi trieäu taùm traêm naêm ôi taùm ngaøn ba traêm boán
möôi hai ñoàng Vieät Nam).
- Toång taøi saûn: 35.020.143.800 ñoàng (Ba möôi laêm tyû khoâng traêm hai möôi
trieäu moät traêm boán ba nghìn taùm traêm ñoàng Vieät Nam) taïi thôøi ñieåm
30/09/2001.
- Taøi khoaûn noäi teä: Soá 02.0191, taïi Ngaân haøng Ñaàu vaø Phaùt trieån TP. Hoà
Chí Minh
Taøi khoaûn ngoaïi teä: Soá 362.111.37.0.0304 taïi Ngaân haøng Ñaàu vaø Phaùt
trieån TP. Hoà Chí Minh.
Trang 1
Đề tài : Hoạch định chiến lược cho sản phẩm công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạch định chiến lược cho sản phẩm công nghệ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề tài : Hoạch định chiến lược cho sản phẩm công nghệ 9 10 6