Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh níc ta nhiÒu chuyÓn biÕn do sù ®æi
míi chÕ qu¶n kinh p trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ trêng®iÒu
tiÕt cña nhµ níc. Tríc c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh t trêng, mèi quan t©m lín
nhÊt hµng ®Çu cña c¸c Doanh nghiÖp Lîi nhuËn: Lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i
hay kh«ng tån t¹i cña Doanh nghiÖp. t×nh h×nh thùc tÕ, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i thêng
xuyªn ®iÒu tra, tÝnh tn, c©n nh¾c ®Óa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u sao cho víi chi
phÝ bá ra Ýt nhÊt nhng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt víi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. §Ó
®¹t ®îc môc ®Ých y ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i quan t©m tíi mäi yÕu tè ¶nh hëng tíi
s¶n phÈm cña m×nh.
H¹ch to¸n chi phÝtÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi
chung trong Doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p nãi riªng ®· ®ang mét vÊn ®Ò ®îc
nhiÒu nhµ kinh doanh quan t©m. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai chØ tiªu quan
träng trong t Doanh nghiÖp nµo, hai chØ tiªu nµy lu«n cã mèi quan kh¨ng khÝt
kh«ng t¸ch rêi nhau. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh hiÖn nay th× vÊn ®Ò tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n
xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm ý nghÜa cïng to lín trong viÖc n©ng cao lîi nhuËn,
t¨ng tÝch luü cho Doanh nghiÖp, nã lµ tiÒn ®Ò ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, cñng cè chç ®øng cña
Doanh nghiÖp trong c¹nh tranh gay t cña n kinh thÞ trêng. §Ó lµm tèt c«ng viÖc
nµy, ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp cÇn chøc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng ®èi tîng, ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ ®óng
ph¬ng ph¸p ®Ó ®ã nh÷ng biÖn ph¸p thÓ tiÕt kiÖm c¸c kho¶n môc chi phÝ chi dïng
cho s¶n xuÊt.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thùc trªn vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty XL vµ VTXD 8 em
thÊy r»ng x©y l¾p mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay C«ng ty
®ang dÇn ph¸t huy kh¶ n¨ng vµ u thÕ cña m×nh tn thÞ trêng nµy. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn cao
nhÊt víi chi phÝ ra thÊp nhÊt, ®ång thêi s¶n phÈm x©y l¾p ®¹t chÊt lîng cao th× viÖc
chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊttÝnh gi¸ tnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty ®· ®îc chó
ý vµ ®Æc biÖt coi träng.
nh÷ng lý do trªn n em ®· lùa chän ®Ò tµi 
 !" “lµm
luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
#$!%& '()*+
,+-: luËn chung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
,+.: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ VËt t x©y dùng 8.
,+*: Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶nhach to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm X©y l¾p t¹i C«ng ty X©y l¾p vµ VËt t x©y dùng 8.
PhÇn I
luËn chungh¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y
l¾p trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
I - Chi ps¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, nhiÖmh¹ch
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong doanh nghiÖp
kinh doanh x©y l¾p.
-/0123%&!"456
X©y dùng b¶n (XDCB) ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc p cã chøc n¨ng t¸i s¶n
xuÊt tµi s¶n ®Þnh cho nÒn kinh quèc d©n. t¹o nªn c¬ t ct cho héi, t¨ng
tiÒm lùc kinh tÕ vµ quèc phßng cña ®Êt níc. H¬n thÕ n÷a, ®Çu t XDCB g¾n liÒn víi viÖc øng
dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i do ®ã gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn cña khoa häc thuËt
- 1 -
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 921