Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2957 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi ®æi míi kinh tÕ, thèng
tÇng cña níc cãph¸t triÓn ®¸ng kÓ - trong ®ã cã®ãng gãp cña ngµnh
x©y dùng b¶n - mét ngµnh mòi nhän thu hót khèi lîng vèn ®Çu t cña nÒn
kinh tÕ.
MÆt kh¸c, bÊt mét doanh nghiÖp còng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn,
gi¶m chi phÝ h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn, mét trong nh÷ng c«ng ®¾c lùc mçi doanh
nghiÖp x©y l¾p nãi chung c«ng ty x©y dùng th¬ng m¹i B¾c Nam nãi
riªng cÇn cã c¸c th«ng tin chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm. TËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, kÕt hîp víi tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n
phÈm mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho doanh nghiÖp.
Trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng th¬ng m¹i B¾c
Nam lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®iÒu chØnh
cho phï hîp víi thùc tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.
Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty em
®· chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam". Chuyªn ®Ò gåm cã 3 phÇn:
PhÇn 1: Nh÷ng lý luËn chungh¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam.
1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn
h¹ch to¸n kÕ to¸n
1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt
2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
1
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 103