Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lêi nãi ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn kinh tÕ
quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng b¶n c¸c c«ng tr×nh gi¸ trÞ lín, thêi
gian dông l©u dµi nªn ý nghÜa quan träng mÆt kinh tÕ- vËt chÊt. Bªn c¹nh
®ã, s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng cßn thÓ hiÖn gi¸ trÞ thÈm mü, phong c¸ch kiÕn
tróc nªn còng mang ý nghÜa quan träng vÒ mÆt tinh thÇn, v¨n ho¸ x· héi.
Díi l·nh ®¹o cña §¶ng Nhµ níc, sau h¬n mêi n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi
míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn kh¸ v÷ng ch¾c. ViÖcréng thÞ tr-
êng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a ph¬ng ho¸ c¸c quan kinh ®· t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò
cho nÒn kinh ph¸t triÓn. H nhÞp cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn chung ®ã cña nÒn
kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trªn c¬ng mét ®¬n kinh , lµ
bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña
®Êt níc. Nhng ®Ó cã thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta ph¶i cã mét c¬ së
tÇng v÷ng ch¾c nÒn t¶ng cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. Do ®ã, víi môc tiªu
®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, vèn ®Çu t cho hiÖn ®¹i ho¸
së h¹ tÇng ngµy cµng chiÕm träng lín trong vèn ®Çu t cña nhµ níc. §ã thuËn
lîi lín cho c¸c c«ng ty x©y l¾p. Tuy nhiªn, trong chÕ qu¶n x©y dùng b¶n
hiÖn nay, c¸c c«ng tr×nh gi¸ trÞ lín ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu. vËy, ®Ó thÓ ®a
ra gi¸ dù thÇu hîp lý nhÊt, ®em l¹i kh¶ n¨ng tróng thÇu cao ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cho
nªn, th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng. Nhµ qu¶n trÞ kh«ng chØ quan t©m ®Õn tæng chi phÝ ph¸t sinh quan träng
h¬n xem chi phÝ ®ã ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo, ë ®©u, ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n
vèn, tr¸nh l·ng phÝ, thÊt tho¸t, tiÕt kiÖm ®Õn møc thÊp nhÊt chi phÝ nh»m gi¸
thµnh s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng th«ng tin nµy cßn së, tiÒn ®Ò ®Ó doanh
nghiÖp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.
Sinh viªn: Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc Líp kÕ to¸n 41 D
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Đề tài : Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 833