Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạch toán tiêu thụ sản phẩm

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Bïi ThÞ Hång Thuý
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÞ trêng ho¹t ®éng díi ®iÒu khiÓn cña “bµn tay h×nh“
cïng víi sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc trng nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt
c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu ®· t¹o nªn m«i trêng kinh doanh hÊp dÉn, s«i ®éng
còng ®Çy rÉy nh÷ng rñi ro kh«ng kÐm phÇn khèc liÖt. §Ó tån t¹i ph¸t
triÓn, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh vµ kinh doanh mét c¸ch
hiÖu qu¶ mµ biÓu hiÖn lµ chØ tiªu lîi nhuËn.
§Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch thu
hót kh¸ch hµng, t¨ng doanh tiªu thô s¶n phÈm ®¹t ®îc nhiÒu lîi nhuËn.
Trªn ®ã doanh nghiÖp míi thu håi ®îc vèn, trang tr¶i ®îc c¸c kho¶n nî,
thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa ®èi víi Nhµ níc, æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh thùc
hiÖn t¸i ®Çu t theo c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u.
C«ng ty §Çu t c«ng nghÖ vµ th¬ng m¹i ViÖt Nam (viÕt t¾t TECHCOM)
mét doanh nghiÖp t nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khai th¸c ph©n phèi c¸c
chñng lo¹i trang thiÕt bÞ, vËt t khoa häc thuËt thuéc c«ng nghÖ cao trªn toµn
cÇu. MÆc doanh nghiÖp t nh©n nhng TECHCOM ®· vµ ®ang g¾ng ho¹t
®éng hiÖu qu¶, phôc cho rÊt nhiÒu ngµnh trong nÒn kinh tÕ, ®em l¹i lîi
nhuËn cho c«ng ty, viÖc lµm cho ngêi lao ®éng gãp phÇn vµo ph¸t triÓn
chung cña nÒn kinh tÕ. §Ó hoµ nhËp víi ®iÒu kiÖn chung cña nÒn kinh hiÖn
nay, C«ng ty ®ang kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¬ cÊu chøc m¸y qu¶n còng
nh chøc c«ng t¸c to¸n nh»m ®Èy m¹nh n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Ó
dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña nh trªn thÞ trêng, s½n sµng ®¬ng ®Çu tríc c¸c
®èi thñ c¹nh tranh. Trong ®ã, to¸n tiªu thô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô
nh÷ng phÇn hµnh to¸n träng yÕu trong thèng h¹ch to¸n to¸n cña C«ng
ty, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn “nÒn kinh tÕ më” hiÖn nay.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty §Çu t c«ng nghÖ th¬ng m¹i ViÖt
Nam, víi híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸n nh©n viªn phßng to¸n, ®îc tiÕp
cËn c«ng viÖc thùc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Æc biÖt híng dÉn tËn
Líp KTB - VB II §H KTQD HN
1
Đề tài : Hoạch toán tiêu thụ sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạch toán tiêu thụ sản phẩm - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề tài : Hoạch toán tiêu thụ sản phẩm 9 10 337