Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty tư vấn & thiết kế kiến trúc Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lêi nãi ®Çu
LÞch sö ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi ®· chøng minh r»ng s¶n xuÊt
®Ó cho tÊt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi tån t¹i ph¸t triÓn. H¬n n÷a qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt ®îc tiÕn hµnh trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu nh t liÖu s¶n xuÊt lùc lîng
s¶n xuÊt. Trong ®ã TSC§ mét phÇn b¶n cña t liÖu s¶n xuÊt lùc lîng s¶n
xuÊt. Trong ®ã TSC§ lµ mét phÇn c¬ b¶n cña t liÖu s¶n xuÊt, nã gi÷ vai trß lµ t liÖu
lao ®éng chñ yÕu tham gia mét c¸ch trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
TSC§ ®îc coi mét phËn b¶n t¹o nªn së vËt chÊt thuËt cña nÒn kinh
quèc d©n chóng chÝnh nÒn t¶ng ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng x· héi.
Cïng víi ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña héi loµi ngêi ®ßi hái c¸c cuéc
c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khÝ hãa, ®iÖn khÝ
hãa, ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Thùc chÊt cña vÊn ®Ò nµy ®æi míi, c¶i tiÕn
hoµn TSC§ nh»m phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña thêi thÕ. Trong ®iÌu kiÖn
®ang tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt diÔn ra
gay g¾t, ai còng muèn tiÕng t¨m chiÕm lÜnh thÞ trêng réng th× viÖc ®æi míi
trang thiÕt bÞ, c¸c ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt hay gäi chung TSC§ ë c¸c doanh nghiÖp
®îc coi lµ vÊn ®Ò thêi sù cÊp b¸ch bëi lÏ sù t¨ng trëng hay ph¸t triÓn cña c¸c doanh
nghiÖp nãi riªng cña toµn nÒn kinh quèc d©n nãi chung phÇn lín dùa trªn
së trang bÞ TSC§ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ níc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cöa ®a ph¬ng ®a
d¹ng, ®iÒu ®ã gióp cho nhiÒu doanh nghiÖp tranh thñ ®îc ®Çu t cña c¸c ®èi t¸c
níc ngoµi. Víi viÖc ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®-
îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng tèt lµm t¨ng s¶n lîng cña nÒn kinh quèc d©n,
thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ®îc c¶i thiÖn, ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ, dÇn ®a ViÖt Nam hßa nhËp vµo guång m¸y s«i
®éng cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
Đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty tư vấn & thiết kế kiến trúc Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty tư vấn & thiết kế kiến trúc Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty tư vấn & thiết kế kiến trúc Việt Nam 9 10 457