Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng IOS 9000 tại công ty chế tạo điện cơ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2178 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp Khoa
qun trÞ kinh doanh
Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay nhiÒu xu thÕ xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi trong ®ã
xu thÕ héi nhËp ¶nh hëng m¹nh nhÊt ®Õn c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
trong ®iÒu kiÖn níc ta míi cöa. §Ó tån t¹i trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c
doanh nghiÖp ®· t×m nhiÒu ph¬ng thøc tån t¹i . Lµ mét c«ng ty hµng ®Çu trong
ngµnh c t¹o ®éng ®iÖn, C«ng ty c t¹o ®iÖn c¬ Hµ Néi ®· m ra cho
m×nh mét gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng , gi¶m chi phÝ ®ã ¸p dông
thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc ISO 9001 2000. §Ó ¸p dông
thµnh c«ng thèng nµy th× c«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét thèng tµi
liÖu ph¶n ¸nh ®îc thùc tÕ c«ng viÖc ®ang diÔn ra t¹i c«ng ty phï hîp víi
tiªu chuÈn.
Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n thùc tËp ®Çu víi sù gióp ®ì cña gi¸o híng
dÉn Ph¹m ThÞ Hång Vinh cña c¸n c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. T«i ®·
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp lµ: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng
thèng tµi liÖu trong qu¸ tr×nh ¸p dông iso 9000 i c«ng ty c o
®iÖn c¬”.
Víi môc ®Ých cña ®Ò tµi nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng
thèng tµi liÖu t¹i c«ng ty ®ã thÊy ®îc nh÷ng mÆt ®îc cha ®îc vµ cuèi
cïng ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty chÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ néi
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng x©y dùng hÖ thèng tµi liÖu t¹i c«ng ty
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng thèng tµi
liÖu.
§Æng V¨n M¹nh Líp qun
trÞ chÊt lîng 42
1
Đề tài : Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng IOS 9000 tại công ty chế tạo điện cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng IOS 9000 tại công ty chế tạo điện cơ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Đề tài : Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng IOS 9000 tại công ty chế tạo điện cơ 9 10 833