Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : HTX kinh doanh tổng hợp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lêi më ®Çu
NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh “Ph¸t triÓn
kinh hîp c hîp t¸c (HTX) lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong chiÕn lîc
ph¸t triÓn kinhhéi. ChuyÓn ®æi HTX kiÓu cò theo luËt HTX ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt
thùc, ph¸t triÓn HTX kinh doanh tæng hîp ®a ngµnh hoÆc chuyªn ngµnh ®Ó s¶n xuÊt
hoÆc kinh doanh ch vô t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh p
hîp víi qu¸ tr×nh CNH – H§H”.
Nh vËy nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc rµng ®· lµm s¸ng mét ®iÒu
r»ng: NÒn kinh ViÖt Nam trong thêi bao cÊp hay ®æi míi nãi chung nÒn
n«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng th× HTX vÉn nÒn t¶ng cña nÒn kinh bÒn v÷ng
ph¸t triÓn. Thùc ®· cho ta thÊy rÊt râ phong trµo hîp t¸c ho¸ ë níc ta tr¶i qua
nhiÒu bíc th¨ng trÇm. Tuy vËy, sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n
x©y dùng ®Êt níc thêi b×nh m« h×nh HTX kiÓu cò ®· ngµy cµng tá ra kh«ng phï hîp
víi yªu cÇu lÞch ph¸t triÓn kinh trong ®iªï kiÖn míi. HTX lµm ¨n hiÖu
qu¶ chØ cßn chiÕm tû lÖ thÊp, ®a sè kh«ng thÝch øng ®îc víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng s«i
®éng, nh¹y bÐn. thùc tÕ ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: lµm thÕ nµo ®Óh×nh kinh tÕ hîp
t¸c, HTX thÝch øng ®îc víi nÒn kinh thÞ trêng, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho nh÷ng ngêi
trùc tiÕp tham gia HTX nãi riªng gãp phÇn thóc ®Èy cho nÒn n«ng nghiÖp ViÖt
Nam ph¸t triÓn nãi chung ®ang trë thµnh mét ®Ò tµi quan träng, cÇn thiÕt ph¶i
nghiªn cøu, ®Ó t×m ra lêi gi¶i ®¸p thùc s¸ng t¹o mang tÝnh thuyÕt phôc nhÊt.
Nh vËy qua ph©n tÝch trªn cho thÊy: viÖc nghiªn cøu h×nh kinh hîp t¸c,
HTX nhiÖm cña tÊt mäi ngêi. §Æc biÖt ®èi víi c¸n sinh viªn thuéc
chuyªn ngµnh n«ng nghiÖp. §Ó phôc cho cho kÕt qu¶ häc tËp ®îc tèt h¬n, ®ång
thêi ®Ó gãp phÇn lµm phong phó h¬n cho quü nh÷ng ý tëng ®· ®îc c¸c quan
Nhµ níc xem xÐt vµ thùc hiÖn em xin tr×nh bµy mét sè ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc ph¸t
triÓn kinh tÕ hîp t¸c, HTX trong n«ng nghiÖp ë thêi kú ®æi míi.
®©y lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn nghiªn cøu mét ®Ò tµi nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc
nh÷ng sai sãt, em rÊt mong c¸c thÇy p b×nh p ý cho em. Em xin ch©n
thµnh c¸m ¬n T.S Vò ThÞ Minh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
1
Đề tài : HTX kinh doanh tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : HTX kinh doanh tổng hợp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề tài : HTX kinh doanh tổng hợp 9 10 18