Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Kế hoạch trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
PhÇn më ®Çu
§Êt níc ta víi h¬n 70% d©n sèng b»ng nghÒ n«ng víi trång trät
ch¨n nu«i chñ yÕu. Trong c¸c lo¹i c©y trßng mang l¹i thu nhËp kh¸ cao
trong ®ã c©y mÝa lµ nguyªn liÖu chñ yÕu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®êng. S¶n
phÈm nµy thêng kh«ng æn ®Þnh ®· lµm cho s¶n xuÊt ®êng ®øng trong t×nh
tr¹ng “Ngµn c©n treo sîi tãc”. Trong khi nÒn kinh níc ta kh«ng ngõng
ph¸t triÓn vît bËc, do ®ãng p lín cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp. Trong ®ã
®Ønh cao lµ xuÊt khÈu g¹o vµ s¶n phÈm cña mét sè c©y c«ng nghiÖp. Cßn c©y
mÝa vÉn ®ang trong t×nh tr¹ng tr× trÖ kh«ng ®îc c¶i thiÖn thªm. §Õn lóc nµy
chóng ta kªu gäi ho¹ch n xuÊt ®êng liÖu ph¶i qu¸ muén kh«ng?
sao chóng ta kh«ng t ®Ó nh tr¹ng nµy kÐo dµi. §©y lý do em chän
®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn ®Ò ¸n nµy.
VoÝ kiÐn thøc cha ®Çy ®ñ cña m×nh em mong thÇy th«ng c¶m cho em nh÷ng
phÇn cßn thiÕu sãt.
1
Đề tài : Kế hoạch trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Kế hoạch trong doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề tài : Kế hoạch trong doanh nghiệp 9 10 633