Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định Kqkd tại công ty TNHH rồng đèn vàng

Được đăng lên bởi ketoanhanoicg
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SV: NguyÔn ThÞ Ngäc Lan
K39/21.14

SV Líp:

Lêi më ®Çu
Tõ xa xa «ng cha ta ®· biÕt trao ®æi hµng ho¸ lÉn nhau ®Ó cã ®îc nh÷ng
vËt dông cÇn thiÕt cÇn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n th©n còng nh cña
toµn x· héi. Hä chØ quan t©m tíi lµm sao ®ñ ¨n ®ñ mÆc mµ vÉn cha ý thøc vÒ
vÊn ®Ò lîi nhuËn hä cÇn ®¹t lµ bao nhiªu, mäi viÖc ®Òu cã Nhµ Níc lo Nhµ Níc chÞu. Do sù can thiÖp qu¸ s©u cña Nhµ níc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh nªn t¹o ra søc û l¹i lín ë c¸c Doanh nghiÖp, ®iÒu ®ã ®· gãp phÇn lµm
cho nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn.
HiÖn nay, Nhµ níc ta thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp thuéc c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i, c¹nh tranh víi nhau b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt.
V× thÕ, buéc c¸c Doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng h¬n, tæ chøc tèt c«ng t¸c ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh, n¾m b¾t quy luËt c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó ra c¸c quyÕt
®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. VÊn ®Ò b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
còng ®· ®îc c¸c Doanh nghiÖp chó ý tíi bëi nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ doanh thu b¸n hµng cã ý nghÜa
rÊt lín ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. Nã ®¶m b¶o cho Doanh
nghiÖp trang tr¶i chi phÝ, thùc hiÖn kh«ng nh÷ng t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ cßn
thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, gióp Doanh nghiÖp thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi
Nhµ níc, æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh,. . ..VËy, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th×
Doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶, cã chiÕn lîc tiªu thô thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o thu ®îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh vµ
cã l·i.
XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH
Pin - §Ìn Rång Vµng em ®· nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n
hµng cña C«ng ty. Víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé, nh©n viªn trong
C«ng ty nãi chung vµ c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n nãi riªng, cïng sù híng
dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o- ®Æc biÖt lµ: C« gi¸o-TS Tr¬ng ThÞ Thuû_Trëng bé
m«n kÕ to¸n DN, em ®· chän ®Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH Pin - ®Ìn Rång Vµng”.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em gåm cã ba ch¬ng:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh ë Doanh nghÞªp th¬ng m¹i.
Ch¬ng 2: Thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
kinh doanh ë C«ng ty TNHH Pin - ®Ìn Rång Vµng.
Ch¬ng 3: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i TNHH Pin - ®Ìn Rång Vµn...
SV: NguyÔn ThÞ Ngäc Lan
SV Líp
:
K39/21.14
Lêi më ®Çu
Tõ xa xa «ng cha ta ®· biÕt trao ®æi hµng ho¸ lÉn nhau ®Ó cã ®îc nh÷ng
vËt ng cÇn thiÕt cÇn cho tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n th©n còng nh cña
toµn héi. chØ quan t©m tíi lµm sao ®ñ ¨n ®ñ mÆc vÉn cha ý thøc
vÊn ®Ò lîi nhuËn hä cÇn ®¹t lµ bao nhiªu, mäi viÖc ®Òu cã Nhµ Níc lo Nhµ N-
íc chÞu. Do can thiÖp qu¸ s©u cña Nhµ níc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh nªn t¹o ra søc û l¹i lín ë c¸c Doanh nghiÖp, ®iÒu ®ã ®· gãp phÇn lµm
cho nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn.
HiÖn nay, Nhµ níc ta thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp thuéc c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i, c¹nh tranh víi nhau b×nh ®¼ng tríc pp luËt.
thÕ, buéc c¸c Doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng h¬n, chøc tèt c«ng t¸c ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh, n¾m b¾t quy luËt chÕ thÞ trêng ®Ó ra c¸c quyÕt
®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. VÊn ®Ò b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
còng ®· ®îc c¸c Doanh nghiÖp chó ý tíi bëi ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ doanh thu b¸n hµng cã ý nghÜa
rÊt lín ®èi víi toµn ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. ®¶m b¶o cho Doanh
nghiÖp trang tr¶i chi phÝ, thùc hiÖn kh«ng nh÷ng t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ cßn
thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt réng, gióp Doanh nghiÖp thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi
Nhµ níc, æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh,. . ..VËy, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th×
Doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶, cã chiÕn l-
îc tiªu thô thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o thu ®îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh vµ
cã l·i.
XuÊt ph¸t quan ®iÓm trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH
Pin - §Ìn Rång Vµng em ®· nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c to¸n b¸n
hµng cña C«ng ty. Víi gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé, nh©n viªn trong
C«ng ty nãi chung c¸c nh©n viªn phßng to¸n nãi riªng, cïng híng
dÉn cña c¸c thÇy gi¸o- ®Æc biÖt lµ: gi¸o-TS Tr¬ng ThÞ Thuû_Trëng
m«n to¸n DN, em ®· chän ®Ò tµi chøc c«ng t¸c to¸n b¸n hµng
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH Pin - ®Ìn Rång Vµng”.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em gåm cã ba ch¬ng:
Ch¬ng 1: luËn chung kÕ to¸n n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh ë Doanh nghÞªp th¬ng m¹i.
Ch¬ng 2: Thùc chøc c«ng t¸c to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶
kinh doanh ë C«ng ty TNHH Pin - ®Ìn Rång Vµng.
Ch¬ng 3: Mét ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n b¸n hµng
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i TNHH Pin - ®Ìn Rång Vµng”.
Kho a K Õ T o ¸n - HV T C - 1 -
Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định Kqkd tại công ty TNHH rồng đèn vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định Kqkd tại công ty TNHH rồng đèn vàng - Người đăng: ketoanhanoicg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định Kqkd tại công ty TNHH rồng đèn vàng 9 10 995