Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Lưu vực sông Hồng Thái Bình

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Trang
I.

II.

III.

IV.

Giới thiệu chung về lưu vực sông Hồng-Thái Bình
1. Vị trí địa lý
2. Hệ thống mạng lưới sông suối
3. Điều kiện khí hậu dòng chảy
4. Điều kiện mặt đệm
Các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước
1. Thiên tai
2. Ô nhiễm nguồn nước
3. Phát triển thủy điện
4. Khai thác khoáng sản
Những thách thức trong việc sử dụng và
quản lý TNN tại lưu vực sông
1. Thách thức mang tính khách quan
2. Thách thức mang tính chủ quan
a. Xét tên góc độ quản lý
b. Xét trên góc độ sử dụng
Những giải pháp đề xuất nhằm sử dụng
và phát triển bền vững TNN
1. Biện pháp khắc phục những vấn đề thiên tai
2. Một số quan điểm và giải pháp chiến lược để
bảo vệ và phát triển bền vững TNN
3. Quản lý phát triển thủy điện

Bảng phân công công việc

1
1
2
3
6
8
8
10
11
12
13
13
13
17
17
19
20

LƯU VỰC SÔNG HỒNG-THÁI BÌNH
I.Giới thiệu chung về lưu vực sông Hồng- Thái Bình:

1. Vị trí địa lý:
-

-

Lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình là một lưu vực sông liên quốc gia chảy
qua 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào với tổng diện tích tự nhiên vào khoảng
169.000km2 và diện tích lưu vực của hai sông này trong lãnh thổ Việt Nam vào
khoảng 87.840km2.
Châu thổ sông nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam có diện tích ước tính
khoảng 17.000km2. Chiều dài sông Hồng trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 328km.

-

-

-

-

Phần lưu vực nằm ở Trung quốc là: 81.200 km2 chiếm 48% diện tích toàn lưu vực.
Phần lưu vực nằm ở Lào là: 1.100 km 2 chiếm 0,7 % diện tích toàn lưu vực. Phần
lưu vực nằm ở Việt Nam là: 87.840 km2 chiếm 51,3% diện tích lưu vực.
Đây là hệ thống sông lớn thứ hai (sau hệ thống sông Mêkông) chảy qua
Việt Nam đổ ra biển Đông.
Hai hệ thống sông được nối thông với nhau bằng sông Đuống và sông Luộc tạo
thành lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình. Hạ lưu sông Hồng kết hợp với hạ lưu
sông Thái Bình đã tạo thành đồng bằng sông Hồng-sông Thái Bình
Lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình được giới hạn từ 20023’ đến 25030’ vĩ độ
Bắc và từ 1000 đến 107010’ kinh độ Đông.
+ Phía Bắc giáp lưu vực sông Trường Giang và sông Châu Giang của Trung Quốc
+ Phía Tây giáp lưu vực sông Mêkông
+ Phía Nam giáp lưu vực sông Mã
+ Phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ.
Phần lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình trên lãnh thổ Việt Nam có vị trí địa lý
từ: 20023’ đến 23022’ vĩ độ Bắc và từ 102010’ đến 107010’ kinh độ Tây.

2. Hệ thống mạng lưới sông suối:
 Sông Hồng:
- Hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn thứ hai ở nước ta, chỉ sau hệ thống sông

-

-

-

Mê Kông. Nhưng nếu xét về phần diện tích lưu vực cũng như lượng dòng chảy
...
MỤC LỤC
Trang
I. Giới thiệu chung về lưu vực sông Hồng-Thái Bình 1
1. Vị trí địa lý 1
2. Hệ thống mạng lưới sông suối 2
3. Điều kiện khí hậu dòng chảy 3
4. Điều kiện mặt đệm 6
II. Các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước 8
1. Thiên tai 8
2. Ô nhiễm nguồn nước 10
3. Phát triển thủy điện 11
4. Khai thác khoáng sản 12
III. Những thách thức trong việc sử dụng và 13
quản lý TNN tại lưu vực sông
1. Thách thức mang tính khách quan 13
2. Thách thức mang tính chủ quan 13
a. Xét tên góc độ quản lý
b. Xét trên góc độ sử dụng
IV. Những giải pháp đề xuất nhằm sử dụng 17
và phát triển bền vững TNN
1. Biện pháp khắc phục những vấn đề thiên tai 17
2. Một số quan điểm và giải pháp chiến lược để 19
bảo vệ và phát triển bền vững TNN
3. Quản lý phát triển thủy điện 20
Bảng phân công công việc
Đề tài Lưu vực sông Hồng Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Lưu vực sông Hồng Thái Bình - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề tài Lưu vực sông Hồng Thái Bình 9 10 241