Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty đệt kim đông xuân HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1234 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn kinh song
song tån t¹i c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay bÊt mét doanh nghiÖp nµo
còng ph¶i quan t©m ®Õn viÖc t¹o lËp vèndông ®ång vèn. chØ qu¶n
dông hiÖu qu¶ vèn doanh nghiÖp míi thÓ lµm ra nh÷ng s¶n phÈm
chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, ®îc thÞ trêng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp míi
cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn.
XuÊt ph¸t cÇn thiÕt cña vÊn ®Ò qu¶n dông vèn nãi chung.
Vèn cè ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh, cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi, víi sù gióp ®ì cña c«ng ty híng dÉn cña
thÇy gi¸o D¬ng Hoµ, t«i ®i s©u t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ò tµi: "Mét biÖn
ph¸p ®Ó ng cao hiÖu qu¶ dông vèn ®Þnh ë C«ng ty dÖt kim ®«ng
xu©n Hµ Néi".
B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¶n vèn ®Þnh t¹i C«ng ty dÖt kim ®«ng
xu©n Hµ Néi.
- Ch¬ng III: Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n vèn
®Þnh t¹i C«ng ty dÖt kim ®«ng xu©n Hµ Néi.
Do tr×nh ®é luËn nhËn thøc h¹n thêi gian t×m hiÓu thùc cha
nhiÒu vËy ch¾c ch¾n ba× viÕt cña t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n c
thiÕu sãt rÊt mong gãp ý cña c«ng ty c¸c thÇy trong m«n ®Ó b¸o
c¸o cña em ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n.
Đề tài: Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty đệt kim đông xuân HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty đệt kim đông xuân HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề tài: Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty đệt kim đông xuân HN 9 10 850