Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO HỌC TỐT HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON.

Được đăng lên bởi nam_ninhbinh76
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 9093 lần   |   Lượt tải: 9 lần
L· ThÞ Liªm

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO HỌC TỐT HOẠT ĐỘNG
TẠO HÌNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON.

PhÇn më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi:
Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại, mà nó cũng có những đặc
điểm riêng biệt về cấu tạo sinh lý, do đó trẻ em cũng cần có những biện pháp chăm
sóc thích hợp. Thực tế khoa học đã chứng minh trẻ em cũng có những nhận thức
riêng bên trong của mình, nhưng đòi hỏi trẻ phải tích cực tham gia vào hoạt động
thì từ đó tâm lý của trẻ mới phát triển và bộc lộ ra bên ngoài.
Trẻ mẫu giáo "chơi mà học, học mà chơi". Trẻ rất hiếu động, tò mò, ham
muốn học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh. Trong khi chơi, trẻ thực sự học để
lĩnh hội các khái niệm ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Biết được tầm quan
trọng đó, là một người giáo viên chúng ta cần phải coi trọng việc tạo ra môi trường
giáo dục trẻ bằng những hoạt động thiết thực, nhằm phát triển một cách toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực: Trí tuệ- Đạo đức- Thẩm mĩ- Thể lực. Từ đó, giúp trẻ hoàn
thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng
xữ.
II. Môc ®Ých nghiªn cøu:
Đối với việc giáo dục phát trển nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt động tạo
hình có một vị trí rất quan trọng. Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động
hấp dẫn nhất đối với trẻ mẫu giáo, nó giúp trẻ tìm hiểu, khám phá và thể hiện một
cách sinh động những gì chúng nhìn thấy trong thế giới xung quanh, những gì làm
trẻ rung động mạnh mẽ và gây cho chúng những rung động xúc cảm, tình cảm tích
cực.
III. §èi tîng KHÁCH THỂ VÀ ĐỊA BÀN nghiªn cøu:
1. Đối tượng nghiên cứu:
- Thực trạng và biện pháp về công tác nâng cao chất lượng dây hoạt động tạo hình
cho trẻ mẫu giáo
2. khách thể nghiên cứu:
- Hoạt động tạo hình ở trẻ mẫu giáo thực hiện chương trình đổi mới
3. Địa bàn nghiên cứu: trường mầm non Ninh Phúc

Trêng MÇm Non Ninh Phóc – TP Ninh B×nh

1

L· ThÞ Liªm

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
IV.NhiÖm vô nghiªn cøu:

Hoạt động tạo hình là một hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo sự tác
động đồng bộ lên mọi mặt phát triển của trẻ em về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể
chất và hình thành các phẩm chất kĩ năng ban đầu của con người như một thành
viên trong xã hội biết tích cực, sáng tạo. Hiểu được tầm quan trọng đó, tôi luôn tìm
tòi những bện pháp, phương pháp tốt nhất để giúp trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh
vực này.

PhÇn n«i dung
I. C¬ së lý luËn VÀ THỰC TIỄN:
1. Cơ sở lý luận:
. Gi¸o dôc mÇm non lµ bËc häc ®Çu tiªn trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Nhµ
g...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm L· ThÞ Liªm
ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO HỌC TỐT HOẠT ĐỘNG
TẠO HÌNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON.
PhÇn më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi:
Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại, mà nó cũng có những đặc
điểm riêng biệt về cấu tạo sinh lý, do đó trẻ em cũng cần có những biện pháp chăm
sóc thích hợp. Thực tế khoa học đã chứng minh trẻ em cũng có những nhận thức
riêng bên trong của mình, nhưng đòi hỏi trẻ phải tích cực tham gia vào hoạt động
thì từ đó tâm lý của trẻ mới phát triển và bộc lộ ra bên ngoài.
Trẻ mẫu giáo "chơi mà học, học mà chơi". Trẻ rất hiếu động, tò mò, ham
muốn học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh. Trong khi chơi, trẻ thực sự học để
lĩnh hội các khái niệm ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Biết được tầm quan
trọng đó, là một người giáo viên chúng ta cần phải coi trọng việc tạo ra môi trường
giáo dục trẻ bằng những hoạt động thiết thực, nhằm phát triển một cách toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực: Trí tuệ- Đạo đức- Thẩm mĩ- Thể lực. Từ đó, giúp trẻ hoàn
thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng
xữ.
II. Môc ®Ých nghiªn cøu:
Đối với việc giáo dục phát trển nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt động tạo
hình có một vị trí rất quan trọng. Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động
hấp dẫn nhất đối với trẻ mẫu giáo, nó giúp trẻ tìm hiểu, khám phá và thể hiện một
cách sinh động những gì chúng nhìn thấy trong thế giới xung quanh, những gì làm
trẻ rung động mạnh mẽ và gây cho chúng những rung động xúc cảm, tình cảm tích
cực.
III. §èi tîng KHÁCH THỂ VÀ ĐỊA BÀN nghiªn cøu:
1. Đối tượng nghiên cứu:
- Thực trạng biện pháp về công tác nâng cao chất lượng dây hoạt động tạo hình
cho trẻ mẫu giáo
2. khách thể nghiên cứu:
- Hoạt động tạo hình ở trẻ mẫu giáo thực hiện chương trình đổi mới
3. Địa bàn nghiên cứu: trường mầm non Ninh Phúc
Trêng MÇm Non Ninh Phóc – TP Ninh B×nh
1
ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO HỌC TỐT HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO HỌC TỐT HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON. - Người đăng: nam_ninhbinh76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO HỌC TỐT HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON. 9 10 605