Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 2 lần
phÇn më ®Çu
Si MA Cai huyÖn míi ®îc t¸i lËp víi 13 ®Òu thuéc diÖn c¸c
®Æc biÖt khã kh¨n, t¸ch ra tõ huyÖn B¾c hµ - tØnh Lµo Cai. N»m ë phÝa §«ng
B¾c cña tØnh huyÖn biªn giíi víi Trung Quèc, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n.
Nói ®¸ lµ chñ yÕu. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n nghÌo nµn. D©n c chñ yÕu lµ ®ång
bµo c¸c d©n téc thiÓu sè sèng b»ng nghÒ n«ng lµm n¬ng, rÉy, trång rõng. S¶n
xuÊt ë ®©y phÇn lín cßn mang tÝnh ph¸t, cung, cÊp víi tr×nh ®é thÊp
kÐm. Kü thuËt canh t¸c l¹c hËu. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, cïng víi sù thay
®æi kinh tÕ, cÊu kinh n«ng th«n chuyÓn dÞch nhng rÊt nhá
chËm ch¹p trong khi ®ã, nhu cÇu ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm, s¶n phÈm gi¸
trÞ kinh cao, ngµy mét t¨ng lªn. Do y viÖc chuyÓn ®æi mét phËn diÖn
tÝch ®Êt trång ng«, trång lóa sang ch¨n nu«i. trång c¸c lo¹i c©y, con
gi¸ trÞ kinh cao, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a trång trät, ch¨n nu«i ph¸t triÓn mét
ngµnh n«ng s¶n phÈm theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸ mét ®ßi hái cÊp
b¸ch.
MÆt kh¸c, chuyÓn dÞch cÊu kinh n«ng th«n ®ang mét xu híng
mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n, bøc thiÕt cña l·nh ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp
huyÖn Si Ma Cai.
mét ngêi con sinh ra lín lªn ë huyÖn Si Ma Cai nªn víi mong
muèn vïng quª cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn, giµu ®Ñp gãp phÇn nhá trong
ph¸t triÓn cña nÒn kinh quèc d©n, vËy em ®· chän ®Ò tµi: "Mét
vÊn ®Ò chuyÓn dÞch cÊu kinh n«ng th«n ë huyÖn Si Ma Cai" lµm ®Ò
¸n m«n häc chuyªn ngµnh cña m×nh.
Do kiÕn thøc b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× vËy khã tr¸nh khái nh÷ng
sai sãt, rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý quý b¸u cña c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc.
1
Đề tài : Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề tài : Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai 9 10 427