Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế giá trị gia tăng ở VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò tµi: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ gi¸ trÞ
gia t¨ng vµ sù vËn dông thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng ë ViÖt Nam
Lêi më ®Çu
chÕ thÞ trêng níc ta ®îc ®iÒu hµnh b»ng mét thèng ph¸p luËt
®ång bé d©n chñ vµ c«ng khai. thèng ph¸p luËt vÒ kinhtµi chÝnh hoµn
chØnh nh÷ng c«ng ®iÒu chØnh hiÖu lùc c¸c ho¹t ®éng kinh
héi theo ®Þnh híng tríc m¾t l©u dµi cña ®Êt níc, víi nh÷ng quyÕt ®Þnh
®Çy ®ñ quyÒn lîi tr¸ch nhiÖm, nghÜa cña c doanh nghiÖp. Sù can
thiÖp giíi n cña nhµ níc kh«ng c¶n trë ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
Trong khu«n khæ ph¸p luËt, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®îc tham gia b×nh ®¼ng
trong s¶n xuÊt kinh doanh (trõ lÜnh vùc nhµ níc cÊm). C¸c yÕu thÞ trêng
quèc d©n hoµ nhËp víi thÞ trêng quèc tÕ, biÕt hîp søc m¹nh cña d©n téc víi
søc m¹nh cña thêi ®¹i, môc tiªu d©n giµu níc m¹nh, héi c«ng b»ng,
v¨n minh. c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh ph¸t triÓn kh«ng
ngõng nhu cÇu tiªu dïng ®· t¹o ra thÞ trêng ®a d¹ng, phong phó. Bªn
c¹nh mÆt tÝch cùc thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh do chÕ thÞ trêng,
cßn nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng cña con ngêi. T×nh h×nh
®ã, yªu cÇu ph¶i ®iÒu tiÕt m¹nh cña nhµ níc ®Ó dông ph¸t
huy t tÝch cùc nh mét ®éng lùc trong c«ng cuéc ®æi míi, ®ång thêi h¹n
chÕ t¸c ®éng tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng.
VÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m gi¶i quyÕt nhµ níc ph¶i mét "chÝnh
s¸ch" mang tÇm chiÕn lîc ®ång toµn diÖn nh»m ph¸t huy tèt c¸c
®ßn bÈy kinh tÕ, ®Æc biÖt tµi chÝnh - tiÒn tÖ. Trong ®ã, thuÕ mét
trong nh÷ng c«ng hiÖu qu¶ chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn ph©n phèi l¹i tæng
s¶n phÈm quèc néi, thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c, gãp phÇn x©y dùng nÒn
tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, g¾n liÒn víi yªu
cÇu b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi trong c¬ chÕ thÞ trêng.
§Ó phï hîp víi t×nh h×nh kinh héi hiÖn nay, nhÊt chñ tr¬ng "
c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" ®Ó ®Êt níc t¹o ra chuyÓn biÕn to lín.
Nhµ níc ta tiÕn hµnh c¶i c¸ch vµ hoµn thiÖnthèng thuÕ vµ thuÕ GTGT ®-
Đề tài : Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế giá trị gia tăng ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế giá trị gia tăng ở VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề tài : Một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng và sự vận dụng thuế giá trị gia tăng ở VN 9 10 552