Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số vấn đề về hoàn thiện tài sản cố định thuế tài chính tại đơn vị đi thuê

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Chóng ta biÕt r»ng trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t ®æi i c«ng nghÖ nh»m n©ng cao
chÊt lîng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cñan phÈm trªn thÞ trêng. vËy, viÖc
nghiªn cøu, ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®· trë thµnh nçi bøc xóc cña c¸c
doanh nghiÖp nhng trë ng¹i lín nhÊt ë ®©y chÝnh lµ nguån vèn. Thùc tÕ cho thÊy
vèn cña doanh nghiÖp th× nhá bÐ,trong khi ®ã viÖc vay vèn t¹i c¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i l¹i ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông rÊt ngÆt nghÌo thêi gian
còng ng¾n, kh«ng ®¶m b¶o ®îc vèn trung dµi h¹n cho viÖc ®æi míic m¸y
mãc, thiÕt . §èi víi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kc nh viÖc th«ng qua ph¸t
hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu còng rÊt khã kh¨n khi thÞ tr êng chóng kho¸n ë ViÖt
nam cßn ®ang ë d¹ng khai. Trong bèi c¶nh ®ã, thuª mua tµi chÝnh ra ®êi
mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m th¸okhã kh¨n vèn vµ lµ kªnh dÉn vèn quan
träng cho nÒn kinh ViÖt Nam, nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay. §©y mét
ho¹t ®éng hÕt søc míi ë ViÖt nam, vËy cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §Ó hiÓu h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng nµy em chän ®Ò
tµi:
Mét vÊn ®Ò h¹ch to¸n tµi s¶n ®Þnh thuª tµi chÝnh t¹i ®¬n ®i
thuª
”.
MÆc cã nhiÒu g¾ng song do thêi gian nghiªn cøu kh n¨ng cã
h¹n nªn bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ thiÕu sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc ý kiÕn gãp ý cña c¸c thÇy gi¸o c¸c b¹n quan t©m ®Õn vÊn
®Ò nµy .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn
Quý Liªn ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
1
Đề tài : Một số vấn đề về hoàn thiện tài sản cố định thuế tài chính tại đơn vị đi thuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số vấn đề về hoàn thiện tài sản cố định thuế tài chính tại đơn vị đi thuê - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đề tài : Một số vấn đề về hoàn thiện tài sản cố định thuế tài chính tại đơn vị đi thuê 9 10 354