Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n C«ng nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
CNH - H§H ®Êt níc xu híng tÊt yÕu cña níc ta trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn nÒn kinh ho¹t ®éng theo chÕ tËp trung, bao cÊp sang chÕ thÞ tr-
êng. Hßa nhËp víi xu híng chung ®ã Hµ Néi còng ®ang tõng bíc c¶i thiÖn m×nh
trong c«ng cuéc ®æi míi. Nh©n d©n Néi ®ang lùc lao ®éng d¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu trªn mäi lÜnh vùc. n kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng
GDP trung b×nh hµng n¨m giai ®o¹n 2001-2000 lµ 11,6%, hai n¨m 2001-2002 lµ
10,2% ®êi sèng d©n c ®îc c¶i thiÖn, thu nhËp ®Çu ngêi t¨ng 3,2 lÇn so víi n¨m
190.
§Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®ãdo trong nh÷ng n¨m qua ban l·nh ®¹o
thµnh phè Néi ®· x¸c ®Þnh ®óng vai trß cña c«ng nghiÖp ®Æc biÖt cña c¸c
khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖpmét c«ng dÆc biÖt cña
c¸c khu c«ng nghiÖp vµ kh¼ng ®Þnh khu c«ng nghiÖp lµ mét c«ng cô ®Ó thùc hiÖn
CNH - H§H ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh nµy tõ n¨m 1995, Néi ®îc Thñ tíng
ChÝnh p cho phÐp thµnh lËp BQL khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt nh»m thóc ®Èy
qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c¸c khu c«ng nghiÖp vµ c xuÊt t¹i thñ
®«. Qua h¬n 7 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay, Hµ Néi ®· h×nh thµnh 5 khu c«ng
nghiÖp tËp trung míi. Theo b¸o c¸o míi nhÊt cña c¸c khu c«ng nghiÖp nµy cã
nhiÖm vô thu hót vèn ®Çu t c«ng nghiÖp, dông hiÖu qu¶ tµi nguyªn, h×nh
thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. Theo b¸o c¸o
míi nhÊt cña BQL khu c«ng nghiÖpcxuÊt néi, c¸c khu c«ng nghiÖp ®·
thu hót ®îc 56 ¸n ®Çu t víi tæng vèn ®¨ng ký 596.560.877 USD vµ 105,937 tû
®ång, diÖn tÝch thuª ®Êt 1.164.275m
2
®¹t lÖ lÊp ®Çy 53% tæng quü ®Êt ®·
x©y dùng tÇng, thuËt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c khu c«ng
nghiÖp vÉn m¾c ph¶i mét khã kh¨n yÕu kÐm. §ã lµ vÒ thu hót vèn ®Çu t,
lao ®éng, m«i trêng, vÒ nhµ ë cña c«ng nh©n viªn. Do ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp cha cao. ChÝnh v× vËy
em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung Hµ Néi”.
Líp CN 43B
1
Đề tài : Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề tài : Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà nội 9 10 595