Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm đầu đánh gôn tại công ty Vision International

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chöông 1: Lyù do hình thaønh ñeà taøi
CHÖÔNG 1: LYÙ DO HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI
1.1 LYÙ DO HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI
Trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän nay, ñeå caïnh tranh vaø ñöùng vöõng ñöôïc thì baûn
thaân moãi coâng ty phaûi taïo ra söï khaùc bieät so vôùi caùc coâng ty khaùc, söï khaùc bieät naøy
ñeå thoaõ maõn vaø taïo nieàm tin ñoái vôùi khaùch haøng. Beân caïnh khaùc bieät veà giaù, chaát
löôïng, saûn löôïng coøn yeáu toá heát söùc quan troïng laø thôøi haïn giao haøng. Coù nhieàu
nguyeân nhaân laøm cho sn löôïng thaáp, thôøi haïn giao haøng treå haïn. Theo keát quaû
quan saùt thöïc teá thì moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính ñoù laø naêng löïc saûn xuaát.
Xuaát phaùt töø thöïc teá cuûa coâng ty naêng löïc saûn xuaát boä phaän khuoân saùp coøn yeáu
keùm (ñaït 50-60% saûn löôïng keá hoaïch). Tình hình saûn löôïng dao ñoäng töø
1500sp/ngaøy ñeán 4500sp/ngaøy. Ñieàu ñoù aûnh höôûng ñeán thôøi haïn giao haøng, cuï theå
laø thaùng 9 hai ñôn haøng treå, thaùng 10 moät ñôn haøng treå, lôïi nhuaän loã do phaûi ñeàn
buø hôïp ñoàng vaø toán chi phí vaän chuyeån. Trong khi ñoù soá löôïng ñôn ñaët haøng ngaøy
moät taêng leân. Toâi thieát nghó ñeà taøi ”naâng cao naêng löïc saûn xuaát cho saûn phaåm ñaàu
ñaùnh goân taïi Coâng ty Vision International” laø vaán ñ caáp baùch nhaát cuûa coâng ty
hieän nay. Neáu giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà naøy thì coâng ty seõ tieát kieäm chi phí saûn xuaát
saûn phaåm do phaûi boài thöôøng hôïp ñoàng, chi p vaän chuyeån, töø ñoù naâng cao ñöôïc
lôïi nhuaän
1.2 MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU
1. Tìm hieåu naêng löïc saûn xuaát hieän taïi taïi boä phaän khuoân saùp coâng ty Vision
International
2. Phaân tích taùc nghieäp, phaân tích quaù trình veà tình hình saûn xuaát ñeå tìm ra nguyeân
nhaân laøm giaûm naêng löïc saûn xuaát
3. Ñeà xuaát moät soá bieän phaùp naâng cao naêng löïc saûn xuaát taïi khuoân saùp
1.3 PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU
Saûn phaåm ñaàu ñaùnh goân traûi qua 7 boä phaän goàm taát caû 128 coâng ñoaïn khaùc nhau
ñeå taïo saûn phaåm cuoái cuøng. Do giôùi haïn veà thôøi gian laøm luaän vaên cuõng nhö tình
hình saûn xuaát taïi boä phaän “khuoân saùp” khoâng ñaït hieäu quaû so vôùi boä phaän khaùc
(theo thoáng k trong 3 thaùng gaàn ñaây boä phaän naøy chæ ñaït 50-60% keá hoaïch) trong
khi caùc boä phaän khaùc ñaït töø 80% k hoaïch trôû leân. Hôn nöõa boä phaän khuoân saùp laø
ñaàu vaøo, neáu boä phaän naøy gaëp vaán ñeà veà saûn löôïng thì taát caû caùc boä phaän khaùc phaûi
ngöøng saûn xuaát neân boä phaän naøy ñöôïc choïn laøm ñeà taøi nghieân cöùu.
1
Đề tài : Nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm đầu đánh gôn tại công ty Vision International - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm đầu đánh gôn tại công ty Vision International - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đề tài : Nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm đầu đánh gôn tại công ty Vision International 9 10 892