Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài NCKH về đa thức đối xứng 2 biến

Được đăng lên bởi thuha51toanli-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

NGÔ THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ LỆ
NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN

TÓM TẮT ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

ĐA THỨC ĐỐI XỨNG HAI BIẾN VÀ MỘT SỐ ỨNG
DỤNG TRONG GIẢI TOÁN

Chuyên ngành: Đại số
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Ngọc Anh

Sơn La – 2013

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..........................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài.........................................................................................................1
2. Mục đích nghiên cứu..................................................................................................1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu..................................................................................................1
4. Giả thuyết khoa học....................................................................................................1
5. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................................1
6. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................2
7. Đóng góp đề tài............................................................................................................2
8. Cấu trúc của đề tài......................................................................................................2
Chương 1: ĐA THỨC ĐỐI XỨNG HAI BIẾN...........................................................3
1.1. Các khái niệm cơ bản..............................................................................................3
1.1.1. Định nghĩa đơn thức.............................................................................................3
1.1.2. Định nghĩa hai đơn thức đồng dạng...................................................................3
1.1.3. Định nghĩa đơn thức trội......................................................................................3
1.1.4. Định nghĩa đa thức...............................................................................................3
1.1.5. Định nghĩa đa thức đối xứng...............................................................................4
1.1.6. Định nghĩa đa thức đối xứng cơ sở.....................................................................4
1.1.7. Định nghĩa đa thức đối xứng thuần nhất...........................................................4
1.2. Định lí cơ bản của đa thức đối xứng.................................................
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
NGÔ THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ LỆ
NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN
TÓM TẮT ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG
ĐA THỨC ĐỐI XỨNG HAI BIẾN VÀ MỘT SỐ ỨNG
DỤNG TRONG GIẢI TOÁN
Chuyên ngành: Đại số
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Ngọc Anh
Sơn La – 2013
Đề tài NCKH về đa thức đối xứng 2 biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài NCKH về đa thức đối xứng 2 biến - Người đăng: thuha51toanli-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề tài NCKH về đa thức đối xứng 2 biến 9 10 333