Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài “Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4G LTE (Long Term Evolution)”.

Được đăng lên bởi Bà Cô
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 6948 lần   |   Lượt tải: 50 lần
5

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, mạng không dây ngày càng trở nên phổ biến với sự
ra đời của hàng loạt những công nghệ khác nhau nhƣ Wi-Fi (802.1x), WiMax
(802.16)... Cùng với đó là tốc độ phát triển nhanh, mạnh của mạng viễn thông phục
vụ nhu cầu sử dụng của hàng triệu ngƣời mỗi ngày. Hệ thống di động thế hệ thứ hai,
với GSM và CDMA là những ví dụ điển hình đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc
gia. Tuy nhiên, thị trƣờng viễn thông càng mở rộng càng thể hiện rõ những hạn chế
về dung lƣợng và băng thông của các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai. Sự
ra đời của hệ thống di động thế hệ thứ ba với các công nghệ tiêu biểu nhƣ WCDMA
hay HSPA là một tất yếu để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu truy cập dữ liệu, âm
thanh, hình ảnh với tốc độ cao, băng thông rộng của ngƣời sử dụng.
Mặc dù các hệ thống thông tin di động thế hệ 2.5G hay 3G vẫn đang phát triển
không ngừng nhƣng các nhà khai thác viễn thông lớn trên thế giới đã bắt đầu tiến
hành triển khai thử nghiệm một chuẩn di động thế hệ mới có rất nhiều tiềm năng và
có thể sẽ trở thành chuẩn di động 4G trong tƣơng lai, đó là LTE (Long Term
Evolution). Các cuộc thử nghiệm và trình diễn này đã chứng tỏ năng lực tuyệt vời
của công nghệ LTE và khả năng thƣơng mại hóa LTE đã đến rất gần.
Trƣớc đây, muốn truy cập dữ liệu, phải cần có 1 đƣờng dây cố định để kết nối.
Trong tƣơng lai không xa với LTE, có thể truy cập tất cả các dịch vụ mọi lúc mọi
nơi trong khi vẫn di chuyển: xem phim chất lƣợng cao HDTV, điện thoại thấy hình,
chơi game, nghe nhạc trực tuyến, tải cơ sở dữ liệu v.v… với một tốc độ “siêu tốc”.
Đó chính là sự khác biệt giữa mạng di động thế hệ thứ 3 (3G) và mạng di động thế
hệ thứ tƣ (4G). Tuy vẫn còn khá mới mẻ nhƣng mạng di động băng rộng 4G đang
đƣợc kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều thay đổi khác biệt so với những mạng di động hiện
nay. Chính vì vậy, em đã lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp về đề tài “Nghiên cứu hệ
thống thông tin di động tiền 4G LTE (Long Term Evolution)”.
Đồ án đi vào tìm hiểu tổng quan về công nghệ LTE cũng nhƣ là những kỹ
thuật và thành phần đƣợc sử dụng trong công nghệ này để có thể hiểu rõ thêm về
những tiềm năng hấp dẫn mà công nghệ này sẽ mang lại và tình hình triển khai công
nghệ này trên thế giới và tại VIỆT NAM .

6

Đề tài gồm 6 chƣơng :
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
VÀ GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ LTE
CHƢƠNG 2: KIẾN TRÚC MẠNG VÀ GIAO THỨC
CHƢƠNG 3: TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRONG LTE
CHƢƠNG 4: LỚP VẬT LÝ LTE
CHƢƠNG 5: CÁC THỦ TỤC TRUY NHẬP
CHƢƠNG 6: TRIỂN KHAI LTE TRÊN THẾ GIỚI VÀ ...
5
LU
Trong những năm gần đây, mạng không dây ngày càng trở nên phổ biến vi s
ra đời của hàng loạt những công nghệ khác nhau nhƣ Wi-Fi (802.1x), WiMax
(802.16)... Cùng với đó tốc độ phát trin nhanh, mnh ca mng viễn thông phục
v nhu cu s dng ca hàng triệu ngƣi mỗi ngày. H thống di động thế h th hai,
với GSM CDMA những dụ điển hình đã phát triển mnh m nhiu quc
gia. Tuy nhiên, thị trƣờng viễn thông càng mở rộng càng thể hiện những hn chế
v dung lƣợng băng thông của các hệ thống thông tin di động thế h th hai. S
ra đời ca h thống di động thế h th ba với các công nghệ tiêu biểu nhƣ WCDMA
hay HSPA một tt yếu đ thể đáp ứng đƣc nhu cu truy cp d liệu, âm
thanh, hình ảnh vi tc đ cao, băng thông rng ca ngƣi s dng.
Mặc dù các h thống thông tin di động thế h 2.5G hay 3G vẫn đang phát triển
không ngừng nhƣng các nhà khai thác viễn thông lớn trên thế giới đã bắt đầu tiến
hành triển khai th nghim mt chun di động thế h mới có rất nhiu tiềm năng
thể s tr thành chuẩn di động 4G trong tƣơng lai, đó LTE (Long Term
Evolution). Các cuc th nghim và trình diễn y đã chứng t năng lực tuyt vi
ca công ngh LTE và khả năng thƣơng mại hóa LTE đã đến rt gn.
Trƣớc đây, muốn truy cp d liu, phi cần có 1 đƣờng y cố định để kết ni.
Trong tƣơng lai không xa với LTE, th truy cp tt c các dịch v mọi lúc mọi
nơi trong khi vn di chuyn: xem phim chất lƣợng cao HDTV, đin thoi thy hình,
chơi game, nghe nhạc trc tuyến, ti sở d liệu v.v… với mt tc độ “siêu tốc”.
Đó chính sự khác biệt gia mạng di động thế h th 3 (3G) mạng di động thế
h th (4G). Tuy vẫn còn khá mới m nhƣng mạng di động băng rộng 4G đang
đƣợc k vng s to ra nhiều thay đổi khác bit so vi nhng mạng di động hin
nay. Chính vậy, em đã lựa chn làm đồ án tốt nghip v đề tài “Nghiên cứu h
thống thông tin di động tiền 4G LTE (Long Term Evolution)”.
Đồ án đi vào tìm hiểu tổng quan về công nghệ LTE cũng nhƣ những k
thuật thành phần đƣợc sử dụng trong công nghệ này để thể hiểu thêm v
những tiềm năng hấp dẫn mà công nghệy sẽ mang lại và tình hình triển khai công
nghệ này trên thế giới và tại VIỆT NAM .
Đề tài “Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4G LTE (Long Term Evolution)”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài “Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4G LTE (Long Term Evolution)”. - Người đăng: Bà Cô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Đề tài “Nghiên cứu hệ thống thông tin di động tiền 4G LTE (Long Term Evolution)”. 9 10 201