Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA

Được đăng lên bởi tri-tran
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 5910 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ TÀI

“Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều
khiển công suất trong hệ thống WCDMA”

Giảng viên hướng dẫn :

Sinh viên thực hiện

:

i

MỤC LỤC
Sinh viên thực hiện

: ................................................................................................i

Chương 1.......................................................................................................................1
Chương 2.....................................................................................................................20
2.1 Giới thiệu chương ..............................................................................................20
2.2. Một số lý thuyết sử dụng trong thuật toán..........................................................20
2.2.1. Hệ số tái sử dụng tần số (Frequency Reuse Factor)........................................20
2.2.2. Nhiễu đồng kênh...............................................................................................22
2.2.3. Nhiễu kênh lân cận...........................................................................................23
2.2.4. Hiệu ứng gần xa (Near-Far Effect)..................................................................24
2.2.5. Tải lưu lượng....................................................................................................26
2.2.6. Cấp độ phục vụ GoS (Grade of Service)........................................................27
2.2.7. Hiệu quả sử dụng kênh....................................................................................28
2.3. Thuật toán điều khiển công suất theo bước động DSSPC..................................29
2.3.1. Tổng quan.........................................................................................................29
2.3.2. Thuật toán điều khiển công suất bước động DSSPC.......................................30
2.3.2.1. Khái niệm và lợi ích của độ dự trữ công suất (cửa sổ công suất)................30
2.3.2.2.Sự hoạt động của mạng..................................................................................31
2.3.2.4.Sự hoạt động của UE......................................................................................32
Tiêu chuẩn so sánh SIR..............................................................................................34
2.4. Phương pháp điều khiển công suất phân tán ( DPC - Distributed Power
Control)........................................................................................................................
ĐỀ TÀI
Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều
khiển công suất trong hệ thống WCDMA
Giảng viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện :
i
Đề tài Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA - Người đăng: tri-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Đề tài Nghiên cứu Kỹ thuật chuyển giao & Điều khiển công suất trong hệ thống WCDMA 9 10 418