Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu : Xây dựng hệ thống bài tập chương nhóm Oxi trong chương trình Hóa học lớp 10 nâng cao

Được đăng lên bởi Song Lê
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hóa học là một môn khoa học lý thuyết và thực nghiệm, do đó trong quá trình học
tập đòi hỏi học sinh nắm vững lý thuyết để áp dụng vào bài tập. Việc giải bài tập hóa học
sẽ giúp học sinh hoạt động tự lực để củng cố và trau dồi kiến thức, tạo điều kiện để phát
triển tư duy, tính tích cực và sáng tạo cho học sinh. Do đó bài tập hóa học sẽ góp phần
làm tăng niềm say mê, hứng thú học tập cho học sinh. Vì vậy, bài tập hóa học vừa là mục
đích, vừa là nội dung và là một phương pháp dạy học hiệu quả.
Trong chương trình lớp 10 học sinh sẽ học các chương như: Chương 1 – Nguyên tử;
chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn; chương 3 –
Liên kết hóa học; chương 4 - Phản ứng hóa học; chương 5 – Nhóm halogen; chương 6 –
Nhóm oxi; chương 7 - Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, trong đó chương 6 là nhóm
oxi mà học sinh đã được làm quen ở các lớp 8, lớp 9. Do đó, các bài tập liên quan đến
chương nhóm oxi ở lớp 10 trong chương trình hóa học phổ thông rất nhiều. Để giải tốt
các bài tập đó đối với học sinh là một điều khó khăn, đòi hỏi các em phải nắm vững kiến
thức và phương pháp giải bài tập cũng như tư duy học tập thích hợp.
Hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu về nhóm oxi trong chương trình hoá học
lớp 10 – Nâng cao nhưng rất ít tài liệu đi sâu vào nhóm oxi một cách sâu sắc, kiến thức và
phương pháp giải các bài tập liên quan đến nhóm oxi chỉ ở dạng tổng quát như: Phương
pháp giải các bài tập có liên quan đến nhóm oxi.
Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, nhằm giúp học sinh có thể nắm vững lý
thuyết và giải tốt các bài tập một cách chi tiết về nhóm oxi trong chương trình hóa học
lớp 10 – Nâng cao chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “ Xây dựng hệ thống bài tập
chương nhóm oxi trong chương trình hóa học lớp 10 – Nâng cao”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Xây dựng hệ thống bài tập có tính chọn lọc cho học sinh về nhóm oxi để giải thích
những vấn đề thực tiễn và thông qua đề tài góp phần nâng cao chất lượng học tập môn
hóa học cho học sinh lớp 10 và học sinh ôn thi đại học.
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy và học hóa học ở trường THPT.
- Đối tượng nghiên cứu: Bài tập về nhóm oxi trong chương trình lớp 10 – Nâng cao.
1

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Xây dựng cơ sở lý luận về bài tập hóa học.
- Hệ thống hóa kiến thức về chương nhóm oxi trong chương trình hóa học lớp 10 – Nâng
cao.
- Xây dựng hệ thống các bài tập hóa học có liên quan đến chương nhóm oxi trong chương
trình hóa học lớp 10 – Nâ...
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hóa học một môn khoa học thuyết thực nghiệm, do đó trong quá trình học
tập đòi hỏi học sinh nắm vững lý thuyết để áp dụng vào bài tập. Việc giải bài tập hóa học
sẽ giúp học sinh hoạt động tự lực để củng cố trau dồi kiến thức, tạo điều kiện để phát
triển duy, tính tích cực sáng tạo cho học sinh. Do đó i tập hóa học sẽ góp phần
làm tăng niềm say mê, hứng thú học tập cho học sinh. Vì vậy, bài tập hóa học vừa là mục
đích, vừa là nội dung và là một phương pháp dạy học hiệu quả.
Trong chương trình lớp 10 học sinh sẽ học các chương như: Chương 1 Nguyên tử;
chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn; chương 3
Liên kết hóa học; chương 4 - Phản ứng hóa học; chương 5 Nhóm halogen; chương 6
Nhóm oxi; chương 7 - Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, trong đó chương 6 là nhóm
oxi học sinh đã được làm quen các lớp 8, lớp 9. Do đó, các bài tập liên quan đến
chương nhóm oxi lớp 10 trong chương trình hóa học phổ thông rất nhiều. Để giải tốt
các bài tập đó đối với học sinh một điều khó khăn, đòi hỏi các em phải nắm vững kiến
thức và phương pháp giải bài tập cũng như tư duy học tập thích hợp.
Hiện nay nhiều công trình nghiên cứu về nhóm oxi trong chương trình hoá học
lớp 10 – Nâng cao nhưng rất ít tài liệu đi sâu vào nhóm oxi một cách sâu sắc, kiến thức và
phương pháp giải các bài tập liên quan đến nhóm oxi chỉ dạng tổng quát như: Phương
pháp giải các bài tập có liên quan đến nhóm oxi.
Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, nhằm giúp học sinh thể nắm vững lý
thuyết giải tốt các i tập một cách chi tiết về nhóm oxi trong chương trình hóa học
lớp 10 ng cao chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: Xây dựng hệ thống bài tập
chương nhóm oxi trong chương trình hóa học lớp 10 – Nâng cao”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Xây dựng hệ thống bài tập tính chọn lọc cho học sinh về nhóm oxi để giải thích
những vấn đề thực tiễn thông qua đề tài góp phần nâng cao chất lượng học tập môn
hóa học cho học sinh lớp 10 và học sinh ôn thi đại học.
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy và học hóa học ở trường THPT.
- Đối tượng nghiên cứu: Bài tập về nhóm oxi trong chương trình lớp 10 – Nâng cao.
1
Đề tài nghiên cứu : Xây dựng hệ thống bài tập chương nhóm Oxi trong chương trình Hóa học lớp 10 nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu : Xây dựng hệ thống bài tập chương nhóm Oxi trong chương trình Hóa học lớp 10 nâng cao - Người đăng: Song Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu : Xây dựng hệ thống bài tập chương nhóm Oxi trong chương trình Hóa học lớp 10 nâng cao 9 10 212