Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt nam - thực trạng và giải quyết

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸(CNH), hiÖn ®¹i ho¸(H§H) ®Êt níc víi môc tiªu
phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp ®· ®i ®-
îc mét chÆng ®êng kh¸ dµi. Nh×n l¹i chÆng ®êng ®· qua chóng ta thÓ thÊy
r»ng chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng hµo: tèc ®é t¨ng trëng GDP
b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t trªn 7%, ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao
vµ kh«ng nh÷ng ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu vÒ mÆt kinh tÕ mµ c¸c mÆt cña ®êi sèng
v¨n ho¸- héi, gi¸o dôc, y còng ®îc n©ng cao rÖt, t×nh h×nh chÝnh trÞ æn
®Þnh, an ninh- quèc phßng ®îc gi÷ v÷ng, c¸c mèi quan hîp t¸c quèc ngµy
cµng ®îc më réng. §¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã bªn c¹nh sù khai th¸c hiÖu qu¶
c¸c nguån lùc trong níc th× sù trî bªn ngoµi còng ®ãng mét vai trß quan
träng trong ®ã viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc(ODA) cña c¸c quèc gia
chøc quèc tÕ gi÷ vai trß c ®¹o. Thùc tiÕp nhËn, sö dông vèn vµ thùc hiÖn
c¸c ¸n ODA thêi gian qua cho thÊy ODA thùc lµ mét nguån vèn quan
träng ®èi víi ph¸t triÓn ®Êt níc, ODA ®· gióp chóng ta tiÕp cËn, tiÕp thu nh÷ng
thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®iÒu chØnh
cÊu kinh tÕ vµ t¹o ra thèng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi t¬ng ®èi hiÖn ®¹i.
Tuy vËy, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trë thµnh níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020 chóng ta
cÇn ph¶i huy ®éng sö dông hiÖu qu¶ h¬n n÷a c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn,
trong ®ã ODA mét vai trß quan träng. Do ®ã, mét c©u hái ®îc ®Æt ra liÖu
chóng ta thÓ huy ®éng ®îc nhiÒu h¬n sö dông hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn
ODA kh«ng? Cã t kh¼ng ®Þnh ngay ®iÒu ®ã hoµn toµn thÓ. VËy nh÷ng
gi¶i ph¸p nµo cÇn ®îc xóc tiÕn thùc hiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n
dông ODA?.
Víi mong muèn gi¶i ®¸p ®îc c©u hái trªn vµ cã t c¸i nh×n s©u h¬n, toµn
diÖn h¬n ODA.y, em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: ODA nguån vèn
cho ®Çu t ph¸t triÓn ë ViÖt Nam - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p®Ó thùc hiÖn ®Ò ¸n
m«n häc cña m×nh.
Đề tài : ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt nam - thực trạng và giải quyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt nam - thực trạng và giải quyết - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề tài : ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt nam - thực trạng và giải quyết 9 10 336