Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính công ty cp sữa Vinamilk

Được đăng lên bởi anhkiet3008
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3001 lần   |   Lượt tải: 14 lần
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CP SỮA VINAMILK
A. Giới thiệu chung

1. Sơ lược về công ty cổ phần sữa VINAMILK
Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản suất sữa hàng
đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm: sản phẩm
chủ lực là sữa nước và sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc,
yoghurt ăn và yoghurt uống, kem và phó mát. Vinamilk cung cấp cho thị trường
một những danh mục các sản phẩm, hương vị và qui cách bao bì có nhiều lựa
chọn nhất.
Theo Euromonitor, Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt
Nam trong 3 năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Từ khi bắt đầu đi vào
hoạt động năm 1976, Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng nhất tại
Việt Nam và đã làm đòn bẩy để giới thiệu các sản phẩm mới như nước ép,
sữa đậu nành, nước uống đóng chai và café cho thị trường.
Phần lớn sản phẩm của Công ty cung cấp cho thị trường dưới thương
hiệu “Vinamilk”, thương hiệu này được bình chọn là một “Thương hiệu Nổi
tiếng” và là một trong nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất do Bộ Công Thương
bình chọn năm 2006. Vinamilk cũng được bình chọn trong nhóm “Top 10 Hàng
Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007.
Hiện tại Công ty tập trung các hoạt động kinh doanh vào thị trường
đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam mà theo Euromonitor là tăng trưởng bình
quân 7.85% từ năm 1997 đến 2007. Đa phần sản phẩm được sản xuất tại chín
nhà máy với tổng công suất khoảng 570.406 tấn sữa mỗi năm. Công ty sở hữu
một mạng lưới phân phối rộng lớn trên cả nước, đó là điều kiện thuận lợi để
chúng tôi đưa sản phẩm đến số lượng lớn người tiêu dùng.
Sản phẩm Công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và
cũng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Úc, Campuchia, Irắc,
Philipines và Mỹ.
2. Lịch sử hình thành và phát triển
Các sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của
Công ty như sau:
1976 : Tiền thân là Công ty Sữa, Café Miền Nam, trực thuộc Tổng
Công ty Lương Thực, với 6 đơn vị trực thuộc là Nhà máy sữa Thống Nhất,
Nhà máy sữa Trường Thọ, Nhà máy sữa Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhà
máy Bột Bích Chi và Lubico.
1978 : Công ty được chuyển cho Bộ Công Nghiệp thực phẩm quản lý
và Công ty được đổi tên thành Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I.
1988 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa bột và bột dinh dưỡng trẻ
em tại Việt Nam.

1

1991 : Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm sữa UHT và sữa chua ăn tại
thị trường Việt Nam.
1992 : Xí Nghiệp Liên hợp Sữa Café và Bánh Kẹo I được chính thức
đổi tên thành Công ty Sữ...
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CP S A VINAMILK
A. Gi i thi u chung
1. S l c v công ty c ph n s a VINAMILKơ ượ
Tính theo doanh s s n l ng, Vinamilk nhà s n su t s a hàng ượ
đ u t i Vi t Nam. Danh m c s n ph m c a Vinamilk bao g m: s n ph m
ch l cs a n c và s a b t; s n ph m có giá tr c ng thêm nh s a đ c, ư ư
yoghurt ăn và yoghurt u ng, kem và phó mát. Vinamilk cung c p cho th tr ng ườ
m t nh ng danh m c các s n ph m, h ng v và qui cách bao bì có nhi u l a ươ
ch n nh t.
Theo Euromonitor, Vinamilk nhà s n xu t s a ng đ u t i Vi t
Nam trong 3 năm k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. T khi b t đ u đi vàoế
ho t đ ng năm 1976, Công ty đãy d ng h th ng phân ph i r ng nh t t i
Vi t Namđã làm đòn b y đ gi i thi u các s n ph m m i nh n c ép, ư ướ
s a đ u nành, n c u ng đóng chai và café cho th tr ng. ướ ườ
Ph n l n s n ph m c a Công ty cung c p cho th tr ng d i th ng ư ướ ươ
hi u “Vinamilk”, th ng hi u này đ c bình ch nm t “Th ng hi u N i ươ ượ ươ
ti ng” và là m t trong nhóm 100 th ng hi u m nh nh t do B Công Th ngế ươ ươ
bình ch n năm 2006. Vinamilk cũng đ c bình ch n trong nhóm “Top 10 Hàng ượ
Vi t Nam ch t l ng cao” t năm 1995 đ n năm 2007. ượ ế
Hi n t i Công ty t p trung các ho t đ ng kinh doanh vào th tr ng ườ
đang tăng tr ng m nh t i Vi t Nam mà theo Euromonitor là tăng tr ng bìnhưở ư
quân 7.85% t năm 1997 đ n 2007. Đa ph n s n ph m đ c s n xu t t i chín ế ư
nhà máy v i t ng công su t kho ng 570.406 t n s a m i năm. Công ty s h u
m t m ng l i pn ph i r ng l n trên c n c, đó là đi u ki n thu n l i đ ư ư
chúng tôi đ a s n ph m đ n s l ng l n ng i tiêu dùng. ư ế ượ ư
S n ph m Công ty ch y u đ c tiêu th t i th tr ng Vi t Nam và ế ượ ườ
cũng xu t kh u sang các th tr ng n c ngoài nh Úc, Campuchia, Ir c, ườ ướ ư
Philipines và M .
2. L ch s hình thànhphát tri n
c s ki n quan tr ng trong q trình nh thành phát tri n c a
ng ty nh sau:ư
1976 : Ti n thân Công ty S a, Café Mi n Nam, tr c thu c T ng
ng ty L ng Th c, v i 6 đ n v tr c thu c Nhà máy s a Th ng Nh t,ươ ơ
Nhà máy s a Tr ng Th , Nmáy s a Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, N ườ
y B t Bích Chi và Lubico.
1978 : Công ty đ c chuy n cho B Công Nghi p th c ph m qu n ượ
Công ty đ c đ i tên thành Xí Nghi p Liên h p S a Café vành K o I.ượ
1988 : L n đ u tiên gi i thi u s n ph m s a b t và b t dinh d ng tr ưỡ
em t i Vi t Nam.
1
Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính công ty cp sữa Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính công ty cp sữa Vinamilk - Người đăng: anhkiet3008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính công ty cp sữa Vinamilk 9 10 704