Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Phân tích như cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại cty liên doanh Deadong - Miền Đông

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông I: Môû ñaàu
CHÖÔNG I
MÔÛ ÑAÀU
I. LYÙ DO HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI
Hieän nay thò tröôøng lao ñoäng ñang dieãn ra söï maát caân ñoái nghieâm troïng giöõa
cung vaø caàu nhaân löïc. Trong khi lao ñoäng giaûn ñôn chöa qua ñaøo taïo ñang thöøa
vaø taïo neân moät söùc eùp lôùn v vieäc laøm cho xaõ hoäi, thì vieäc cung öùng lao ñoäng coù
trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät vaø tay ngheà thöïc thuï, ñaëc bieät laø soá lao ñoäng coù trình
ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cao, caùc nhaø quaûn lyù gioûi coøn ñang thieáu traàm troïng. Trong
tieán trình hoäi nhaäp AFTA, WTO thò tröôøng ngaøy caøng coù nhieàu thay ñoåi, tính caïnh
tranh ngaøy caøng gay gaét, ñaëc bieät trong ngaønh dòch vuï caøng coù nhieàu ñoái thuû caïnh
tranh, muïc tieâu cuûa coâng ty lieân doanh DAEDONG MIEÀN ÑOÂNG laø taïo moät lôïi
theá caïnh tranh beàn vöõng. Quyeát ñònh söï thaønh baïi caàn ñeán raát nhieàu yeáu toá, maø con
ngöôøi naém vai troø then choát ñeå vaän haønh nhöõng yeáu toá ñoù, do ñoù theo coâng ty yeáu
toá quan troïng nhaát lvaán ñeà ñaàu tö ñaøo taïo moät ñoäi nguõ nhaân vieân chuyeân nghieäp
trong ngaønh dòch vuï cho thueâ vaên phoøng, caên hoä vaø dòch vuï giaûi trí nhaèm taïo lôïi theá
caïnh tranh so vôùi ñoái thuû. Chính nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù vaø baûn thaân coâng ty
cuõng chöa coù keá hoaïch ñaøo taïo cuï theå neân coâng ty ñaõ ñeà cao vieäc ñaøo taïo vaø phaùt
trieån nguoàn nhaân löïc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc kinh doanh coâng ty ñeà ra.
Nhöng vaán ñeà laø ai seõ ñöôïc ñaøo taïo, vaø hoï caàn boå sung nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng gì
coøn ñang boû ngoõ. Do ñoù ñeà taøi “PHAÂN CH NHU CAÀU ÑAØO TAÏO VAØ ÑEÀ
XUAÁT HÌNH THÖÙC ÑAØO TAÏO TAÏI COÂNG TY LIEÂN DOANH DAEDONG
MIEÀN ÑOÂNG” ñöôïc choïn nhaèm ñaùp öùng ñöôïc vaán ñeà thöïc söï caàn thieát cuûa coâng
ty cuõng nhö tính thöïc tieãn cuûa taäp luaän vaên toát nghieäp naøy.
II. MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI
Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän taïi coâng ty lieân doanh DAEDONG MIEÀN ÑOÂNG vôùi
nhöõng muïc tieâu sau:
Tìm hieåu caùc chöông trình ñaøo taïo ñaõ vaø ñang thöïc hieän.
Phaân tích vaø ñaùnh giaù nhu caàu ñaøo taïo.
Khaûo saùt caùc khoùa ñaøo taïo coù lieân quan treân thò tröôøng.
So saùnh vaø löïa choïn hình thöùc ñaøo taïo öùng vôùi töøng nhoùm ñoái töôïng.
1
Đề tài : Phân tích như cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại cty liên doanh Deadong - Miền Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Phân tích như cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại cty liên doanh Deadong - Miền Đông - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Đề tài : Phân tích như cầu đào tạo và đề xuất hình thức đào tạo tại cty liên doanh Deadong - Miền Đông 9 10 840