Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Phát triển phần mềm biên dịch ngôn ngữ phần cứng dùng trong kiểm chứng vi mạch

Được đăng lên bởi Nguyễn Đăng Lợi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3428 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Điện Tử- Viễn Thông
----oOo----

BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài:
Phát triển phần mềm biên dịch ngôn ngữ phần cứng
dùng trong kiểm chứng vi mạch

GVHD : TS.Nguyễn Đức Minh
SVTH: Phùng Anh Tuấn
SHSV: 20073221

3/2012

March 14, 2012 Verilog Compiler

Mục Lục
Mục Lục................................................................................................................2
Lời Mở Đầu ..........................................................................................................4
1............................................................................................................................5
TỔNG QUAN VỀ HỆ THÔNG ............................................................................5
1.1

Xây dựng phần mềm biên dịch ngôn ngữ phần cứng Verilog sử dụng

trong kiểm chứng vi mạch .................................................................................5
1.1.1

Lý do xây dựng Verilog Compiler?..................................................6

1.1.2

Các khối chính xây dựng chương trình.............................................7

1.2

Ngôn ngữ mô tả phần cứng –HDL (Hardware Design Language) ...........7

1.2.1

Ngôn ngữ VHDL .............................................................................7

1.2.2

Ngôn ngữ Verilog ............................................................................7

1.3

Khái niệm về trình biên dịch ...................................................................8

1.4

Open Source ...........................................................................................9

1.4.1

ODIN-ii ......................................................................................... 10

1.4.2

FCK Component............................................................................ 10

2.......................................................................................................................... 11
PHÂN TÍCH ....................................................................................................... 11
2.1

Các pha trong quá trình thiết kế trình biên dịch ..................................... 11

2.1.1

Phân tích từ vựng (Lexical Analysis ) ............................................ 12

2.1.2

Phân tích cú pháp (Syntax Analysis) .............................................. 13

2.1.3

Phân tích ngữ nghĩa (Semantic Analysis) ....................................... 13

2.1.4

Sinh mã trung gian (Intermediate Code Generator) ...............
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Điện Tử- Viễn Thông
----oOo----
O CÁO THỰC TP
Đề tài:
Phát triển phần mềm biên dịch ngôn ngữ phần cứng
dùng trong kiểm chứng vi mạch
GVHD : TS.Nguyễn Đức Minh
SVTH: Phùng Anh Tuấn
SHSV: 20073221
3/2012
Đề tài: Phát triển phần mềm biên dịch ngôn ngữ phần cứng dùng trong kiểm chứng vi mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Phát triển phần mềm biên dịch ngôn ngữ phần cứng dùng trong kiểm chứng vi mạch - Người đăng: Nguyễn Đăng Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề tài: Phát triển phần mềm biên dịch ngôn ngữ phần cứng dùng trong kiểm chứng vi mạch 9 10 13