Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Quản lý băng đĩa CD

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin
ÑEÀ TAØI: QUAÛN LYÙ BAÊNG ÑÓA CD
Sinh vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thanh Tuøng-02HC432
Nguyeãn Thò Mai Thao-02HC398
Giaùo vieân höôùng daãn: Ñoã Hoaøng Cöôøng.
Đề tài : Quản lý băng đĩa CD - Trang 2
Đề tài : Quản lý băng đĩa CD - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề tài : Quản lý băng đĩa CD 9 10 598