Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Quản ly chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1287 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lêi nãi ®Çu
ChÊt lîng s¶n phÈm vèn lµ mét ®iÓm yÕu kÐm kÐo dµi nhiÒu n¨m ë níc ta
trong nÒn kinh KHHTT tríc ®©y vÊn ®Ò chÊt lîng ®îc ®Ò caovµ ®îc coi
môc tiªu quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh nhng kÕt qu¶ mang l¹i cha ®îc
bao nhiªu do chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· phñ nhËn trong ho¹t
®éng cô thÓ cña thêi gian cò.
Trong mêi n¨m l¨m ®æi míi tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi kinh héi
chÊt lîng ®· quay vÒ vÞ trÝ ®óng víi ý nghÜa. Ngêi tiªu dïngnh÷ng ngêi
lùa chän nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch ®¹t chÊt lîng kh«ng nh÷ng thÕ
xuÊt ph¸t nhu cÇu ngêi tiªu dïng c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn nhu cÇu
ngêi tiªu dïng b»ng nh×n nhËn b»ng nh÷ng hµnh ®éng doanh
nghiÖp ®· cè g¾ng ®em ®Õn sù tho¶ m·n tèt nhÊt cã thÓ ®em ®Õn cho ngêi tiªu
dïng. tho¶ m·n ngêi tiªu dïng ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp ®· thùc
nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò chÊt lîng cao nhµ qu¶n còng ®·
t×m tßi nh÷ng chÕ míi ®Ó t¹o ra nh÷ng bíc chuyÓn míi chÊt lîng trong
thêi kú míi vÒ chÊt lîng trong thêi kú míi.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn cïng víi
cöa v¬n ngµy cµng réng tíi thÕ giíi quanh ta lµm cho c¹nh tranh ngµy
cµng diÔn ra mét c¸ch quyÕt liÖt h¬n. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng chÞu søc
Ðp lÉn nhau híng ®Õn tån t¹i, ph¸t triÓn v¬n ra bªn ngoµi doanh
nghiÖp cßn chÞu søc Ðp cña bªn hµng ho¸ nhËp khÈu nh søc Ðp chÊt lîng, gi¸
c¶, dÞch chÝnh vËy c¸c nhµ qu¶n coi träng vÊn ®Ò chÊt l îng nh
g¾n víi sù tån t¹i sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ®ã còng chÝnh lµ t¹o nªn
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong mçi quèc gia.
Tõ sù kÕt p hµi hoµ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn t«i ®· thÊy tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò qu¶n chÊt lîng trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nh©n ViÖt Nam
®ã trong t«i n¶y sinh ®Ò tµi "Qu¶n chÊt lîng - thùc tr¹ng mét gi¶i
ph¸p nh»m ¸p dông mét c¸ch hîp hiÖu qu¶ thèng qu¶n trÞ chÊt l-
îng trong c¸c DNCN ViÖt Nam".
T«i hy väng ®Ò tµi b¶n th©n t«i tuy cã nh÷ng thiÕu sãt bëi tÇm nh×n h÷u
h¹n nhng bao hµm nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi ý tëng nh©n t«i cïng víi
gióp ®ì cña cè Hång Vinh t¹o ra s¶n phÈm mµ s¶n phÈm kh«ng Ýt th× nhiÒu
Đề tài : Quản ly chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Quản ly chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề tài : Quản ly chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN VN 9 10 296