Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trang của các quỹ đầu tư tại Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu.
Tríc xu thÕ ph¸t triÓn héi nhËp kinh ®ang diÔn ra m¹nh nh hiÖn
nay th× nhu cÇu vèn ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh , tr¸nh tôt hËuvÊn ®Ò
cÇn thiÕt ®èi víi mçi níc . §Ó huy ®éng vèn mét c¸ch tèi ®a , ngoµi sù gãp mÆt
cña ng©n hµng cßn cã mét sè tæ chøc phi ng©n hµng kh¸c ®iÓn h×nhquü ®Çu
t (Q§T) , mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian tham gia ho¹t ®éng kinh doanh
trªn thÞ trêng ®Æc biÖt lµ trªn thÞ trêng chøng kho¸n (TTCK) .
TÝnh ®Õn nay th× thÞ trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®· ho¹t ®éng ®îc h¬n
3 n¨m. Qua b¸o c¸o tæng kÕt s ho¹t ®éng cña TTCK, chóng ta thÓ nhËn
thÊy kh«ng æn ®Þnh cña TTCK, gi¸ chøng kho¸n chØ chøng kho¸n
lu«n biÕn ®éng. Vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ thiÕu v¾ng c¸c tæ chøc
®Çu t chuyªn nghiÖp nh c¸c Q§T. MÆt kh¸c, c¸c b¸o c¸o, chuyªn ®Ò Ýt ®Ò cËp
®Õn Q§T chøng kho¸n, kh¸i niÖm Q§T chøng kho¸n vÉn cßn xa l¹míi
víi c«ng chóng nãi chung vµ c¸c nhµ ®Çu t nãi riªng. MÆc dï, sù hiÖn diÖn cña
Q§T kh«ng nh÷ng chØ cÇn thiÕt cho TTCK cßn rÊt cÇn thiÕt cho ph¸t
triÓn cña toµn nÒn kinh tÕ. Cã thÓ coi Q§T cÇu nèi h÷u hiÖu gi÷a ngêi
tiÕt kiÖm nhµ ®Çu t , phæ cËp ®Çu t chøng kho¸n, pt huy néi lùc, ®Èy
nhanh tèc ®é cæ phÇn ho¸. Ngoµi ra , th«ng qua Q§T, viÖc huy ®éng vèn ®Çu t
níc ngoµi vµ tiÕp cËn thÞ trêng vèn quèc tÕ trë nªn dÔ dµng h¬n. Q§T lµ ph¬ng
tiÖn thuËn lîi ®¬n gi¶n linh ho¹t gãp phÇn tham gia vµo sù t¨ng trëng
trong t¬ng lai cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam .
Bëi nh÷ng do ®ã em ®· chän ®Ò tµi nµy víi tªn gäi Quü ®Çu t chøng
kho¸n vµ thùc tr¹ng cña c¸c quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam hiÖn nay” . §Ò tµi nµy
®îc kÕt cÊu nh sau :
Ch¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quü ®Çu t chøng kho¸n
Ch¬ng 2 : Kh¸i qu¸t vÒ quü ®Çu t t¹i mét sè níc trªn thÕ giíi . Thùc tr¹ng
c¸c quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam .
Ch¬ng 3 : §Þnh híng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam .
Đề tài : Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trang của các quỹ đầu tư tại Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trang của các quỹ đầu tư tại Việt Nam hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề tài : Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trang của các quỹ đầu tư tại Việt Nam hiện nay 9 10 696