Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi tytkhanhyentrung-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 29016 lần   |   Lượt tải: 139 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân là một nhiệm vụ rất
quan trọng vì " Sức khoẻ là vàng " là điều kiện cần để mỗi người dân chúng ta có
một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà
nước, trong những năm gần đây ngành Y tế đã có nhiều cố gắng trong việc phát
triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ ban
đầu cho nhân dân. Nhờ đó hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sức khỏe cho
nhân dân đã có những bước cải thiện đáng kể và đạt được những kết quả khả quan.
Tuy vậy công tác y tế vẫn còn gặp không ít khó khăn do nhân lực tại các trạm
y tế còn thiếu hoặc chưa đáp ứng đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ. Một mặt do
chính sách thu hút, đào tạo cán bộ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chưa đủ sức thu
hút đội ngũ Y, Bác sỹ có tay nghề, có tâm huyết về công tác tại tuyến y tế cơ sở,
mặt khác do điều kiện thực tế tại các trạm y tế còn thiếu thốn về cơ sơ vật chất
chính vì vậy mà việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho
nhân dân chưa đạt được kết quả cao nhất.
Dựa trên những điều kiện thực tế trên, tôi mong muốn đóng góp một vài ý
kiến nhằm khắc phục những thiếu sót và phát huy hiệu quả hơn nữa những gì đã đạt
được giúp công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân đạt được kết quả cao
nhất.

§Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm

1

I. phÇn më ®Çu
1. Lý do chọn đề tài:
Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là một vấn đề cấp thiết hiện nay.
Có được sức khỏe tốt sẽ giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất và phấn đấu thực
hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với gia đình, địa phương và đất nước. Chăm sóc sức khỏe
ban đầu cho nhân dân đạt hiệu quả cao nhất góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh
tật, tăng tuổi thọ trung bình của người dân. là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong
việc thực hiện các chỉ yiêu kế hoạch hàng năm của trạm y tế.
Việc nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân
hiện nay cũng là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, của mỗi gia đình và
toàn xã hội. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm
sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân đân” làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh
nghiệm của mình.
2. Mục đích:
Khi viết sáng kiến kinh nghiệm này, tôi mong được đóng góp ý kiến của
mình về các biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu
cho nhân dân. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần thực
hiện thắng lợi các nhiệm vị chính trị - xã hội của địa phương.
3. Cơ sở nghiên cứu:
- Dựa t...
LỜI NÓI ĐẦU
Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân là một nhiệm vụ rất
quan trọng vì " Sức khoẻ vàng " điều kiện cần để mỗi người dân chúng ta có
một cuộc sống m no, hạnh phúc. Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà
nước, trong những năm gần đây ngành Y tế đã có nhiều cố gắng trong việc phát
triển mạng lưới y tế sở, ng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ ban
đầu cho nhân dân. Nhờ đó hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sức khỏe cho
nhân dân đã những bước cải thiện đáng kể đạt được những kết quả khả quan.
Tuy vậy công tác y tế vẫn còn gặp không ít khó khăn do nhân lực tại các trạm
y tế còn thiếu hoặc chưa đáp ứng đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ. Một mặt do
chính sách thu hút, đào tạo cán bộ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chưa đủ sức thu
hút đội ngũ Y, Bác sỹ tay nghề, tâm huyết về công tác tại tuyến y tế cơ sở,
mặt khác do điều kiện thực tế tại các trạm y tế còn thiếu thốn về vật chất
chính vậy mà việc triển khai thực hiện công c chăm c sức khoẻ ban đầu cho
nhân dân chưa đạt được kết quả cao nhất.
Dựa trên những điều kiện thực tế trên, tôi mong muốn đóng góp một vài ý
kiến nhằm khắc phục những thiếu sót và phát huy hiệu quả hơn nữa những gì đã đạt
được giúp công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân đạt được kết quả cao
nhất.
§Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
1
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: tytkhanhyentrung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm 9 10 184