Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Được đăng lên bởi truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 30813 lần   |   Lượt tải: 46 lần
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

Ngêi thùc hiÖn: §inh ThÞ Hång Thu
PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Mục tiêu GDMN là hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách đầu tiên của con
người, con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình
cảm-xã hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện thì ta cần
phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ và giáo dục đó là điều tất
yếu.
Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội, mỗi gia đình đều có cuộc
sống đầy đủ, sung túc hơn, trình độ dân trí cũng ngày đựơc nâng cao. Chính vì vậy
việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng được gia đình và xã hội đặc biệt quan tâm. Vậy quan
tâm như thế nào là đúng mực để cơ thể trẻ khoẻ mạnh, học tốt phát triển cân đối thì
trước tiên ta phải có một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học nhằm giúp trẻ ăn uống
ngon miệng nhưng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Như chúng ta đã biết, dinh dưỡng cho trẻ trong những năm đầu đời là tiền đề, là
điều kiện cần và đủ cho sự phát triển về mọi mặt sau này của đứa trẻ. Lứa tuổi nhà
trẻ, mẫu giáo là quá nhỏ nên gần như hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ, phục vụ của
các bảo mẫu, cô giáo trong việc chơi, học, ăn, ngủ,... Bên cạnh vai trò đặc biệt quan
trọng của người giáo viên trực tiếp dạy dỗ, chăm sóc trẻ thì bếp ăn với số lượng đông
mà đối tượng là trẻ nhỏ thì việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cần được hết
sức chú trọng.
Mà hiện nay vấn đề vệ sinh anh toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn nhất
của toàn xã hội, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến cả quá trình từ
khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, trên công tác này đòi hỏi có tính liên ngành cao và
là công việc của toàn dân. Đối với Ngành giáo dục nói chung, trong đó bậc học Mầm
non đóng vai trò rất lớn đến việc tổ chức khâu an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn
bán trú tại trường Mầm non. Vì vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan
trọng đối với sức khoẻ trẻ thơ nó góp phần nâng cao sức học tập, lao động của trẻ
trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay. Chính vì vậy nên tôi chọn đề tài “Một số
biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc tổ chức ăn bán trú tại
trường Mầm non Quang Kim”. Đây là một thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng
quan tâm đến sức khoẻ và cùng nhau thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và
đặc biệc là vệ sinh an toàn tại trường mầm non có tổ chức ăn bán trú.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

1

Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró
t¹i trêng MÇm n...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ngêi thùc hiÖn: §inh ThÞ Hång Thu
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Mục tiêu GDMN hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách đầu tiên của con
người, con người phát triển toàn diện v 5 mặt: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình
cảm-xã hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện thì ta cần
phải kết hợp hài h giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ giáo dục đó điều tất
yếu.
Ngày nay cùng với sự phát triển chung của hội, mỗi gia đình đều cuộc
sống đầy đủ, sung túc hơn, trình độ dân trí cũng ngày đựơc nâng cao. Chính vậy
việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng được gia đình và xã hội đặc biệt quan tâm. Vậy quan
tâm như thế nào đúng mực để thể trẻ khoẻ mạnh, học tốt phát triển cân đối thì
trước tiên ta phải một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học nhằm giúp trẻ ăn uống
ngon miệng nhưng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Như chúng ta đã biết, dinh dưỡng cho trẻ trong những năm đầu đời là tiền đề, là
điều kiện cần và đủ cho sự phát triển về mọi mặt sau này của đứa trẻ. Lứa tuổi nhà
trẻ, mẫu giáo là quá nhỏ nên gần như hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ, phục vụ của
các bảo mẫu, cô giáo trong việc chơi, học, ăn, ngủ,... Bên cạnh vai trò đặc biệt quan
trọng của người giáo viên trực tiếp dạy dỗ, chăm sóc trẻ thì bếp ăn với số lượng đông
đối tượng trẻ nhỏ thì việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cần được hết
sức chú trọng.
hiện nay vấn đề vệ sinh anh toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn nhất
của toàn xã hội, chất ợng v sinh an toàn thực phẩm liên quan đến cả quá trình từ
khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, trên công tác này đòi hỏi có tính liên ngành cao và
công việc của toàn dân. Đối với Ngành giáo dục nói chung, trong đó bậc học Mầm
non đóng vai trò rất lớn đến việc tổ chức khâu an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn
bán trú tại trường Mầm non. Vì vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm gi vị tquan
trọng đối với sức khoẻ trẻ thơ góp phần nâng cao sc học tập, lao động của trẻ
trong hội ngày càng phát triển hiện nay. Cnh vậy nên tôi chọn đề tài “Một số
biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc tổ chức ăn bán trú tại
trường Mầm non Quang Kim”. Đây một thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng
quan tâm đến sức khoẻ và cùng nhau thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và
đặc biệc là vệ sinh an toàn tại trường mầm non có tổ chức ăn bán trú.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Mét sè biÖn ph¸p ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró
t¹i trêng MÇm non Quang Kim
1
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non - Người đăng: truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm mầm non 9 10 76