Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 7 lần
tiÒm n...
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc
Lêi nãi ®Çu
Tríc xu thÕ ph¸t triÓn nh b¶o cña khoa häc c«ng nghÖ, cña toµn cÇu ho¸,
®Æc biÖt næi lªn cña nÒn kinh tri thøc c¸c nguån lùc ngµy cµng trë nªn
khan hiÕm h¬n. Th× ngµy nay con ngêi ®îc xem xÐt lµ yÕu b¶n, yÕu n¨ng
®éng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ChÝnh v× vËy con ngêi ®îc ®Æt vµo vÞ trÝ trung t©m,
con ngêi võa môc tiªu võa ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh héi, tèc ®é
ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia lµ do con ngêi quyÕt ®Þnh.
ViÖt nam quèc gia truyÒn thèng n«ng nghiÖp l©u ®êi, n«ng th«n hiÖn
®ang chiÕm h¬n 70% lao ®éng héi ®©y mét nguån lùc lao ®éng dåi dµo,
®Çy tiÒm n¨ng cho ph¸t triÓn kinh héi, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸
tr×nh CNH - H§H (c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸) ®Êt níc. Nhng ®©y còng th¸ch
thøc lín cho vÊn ®Ò dông lao ®éng ë n«ng th«n, khi t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp
thiÕu viÖc lµm ®ang cßn rÊt lín nguy c¬ ngµy cµng gia t¨ng lµm k×m h¶m
ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi ‘Sö dông nguån lao ®éng ë
n«ng th«n®Ó thÓ gãp mét phÇn ý kiÕn cña m×nh vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm ë
n«ng th«n níc ta hiÖn nay.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn VÜnh Giang ®· gióp ®ì em hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy. Tuy nhiªn hiÓu biÕt cña em vÒ vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ nªn em hy väng
thÇy thÓ cho em ý kiÕn ®Ó lÇn sau ®Ó em thÓ hoµn thiÖn ®Ò tµi h¬n cã thÓ
¸p dông nã vµo gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n«ng th«n quª h¬ng em mét c¸ch tèt h¬n. Em
xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
SV: §inh Träng V©n
1
Đề tài : Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đề tài : Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn 9 10 746