Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hương XHCN ở VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 4 lần
A: lêi nãi ®Çu
Trong thêi ®Çu cña héi loµi ngêi khi lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn
nhiÒu thµnh tùu míi, con ngêi dÇn tho¸t khái nÒn khinh nhiªn
chuyÓn sang nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng hãa. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn cµng
m¹nh ®Õn ®Ønh cao cña nÒn kinh thÞ trêng. Kinh thÞ trêng
nh÷ng u viÖt cña nã , ®ã lµ sù tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña con ngêi vãi mét khèi
lîng hµng ho¸ khæng lå. Tuy nhiªn nã còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ , nhÊttrong
chÕ ®é héi TBCN , mét chÕ ®é héi ë ®ã chØ lîi nhuËn ®îc chó träng
hµng ®Çu dÉn ®Õn sù ph©n ho¸ x· héi s©u s¾c vµ quyÒn b×nh ®¼ng trong x· héi bÞ
xem nhÑ.
Níc ta sau khi giµnh ®îc ®éc lËp ë miÒn B¾c , §¶ng ®· x¸c ®Þnh ®a ®Êt n-
íc lªn tiÕn lªn CNXH qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. Khi miÒn B¾c hoµn
toµn ®îc gi¶i phãng th× c¶ níc bíc vµo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH. §¹i héi §¶ng
VI (1986) lµ mét bíc ngoÆt lÞch sö cña nÒn kinh tÕ víi ®êng lèi míi cña §¶ng ®Ó
ph¸t triÓn ®Êt níc. Theo ®ã ta x©y dùngph¸t triÓn nÒn kinhthÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. T tëng Êy cµng ®îc nhÊn m¹nh
trong c¸c k× ®¹i héi tiÕp theo cña §¶ng.
Cho tíi nay, sau gÇn hai m¬i n¨m ®æi míi ta ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh
tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn cã kh¸ nhiÒu nh÷ng mÆt cÇn ®iªï chØnh.
Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu em chän ®Ò tµi:"Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
nÒn Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam"
Đề tài : Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hương XHCN ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hương XHCN ở VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề tài : Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hương XHCN ở VN 9 10 719