Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Tách Gelatin từ da cá Basa

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản
xuất khẩu ở nước ta, một lượng lớn các phế phụ phẩm bị thải ra như đầu, da,
xương…lượng phế phụ phẩm này chưa được xử lý thích hợp dẫn đến ô nhiễm môi
trường và gây lãng phí. Trong khi các phế phẩm ấy chính là nguyên liệu để sản xuất ra
một chất keo sinh học có nhiều ứng dụng quan trọng đó là Gelatin. Trong thực phẩm
thì Gelatin tạo ra độ nhớt, độ đông, độ chắc cho sản phẩm hoặc là một thực phẩm ăn
kiêng rất tốt. Trong dược phẩm dùng làm vỏ nang bảo vệ thuốc. Gelatin cũng được
dùng trong phim ảnh, mỹ phẩm và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: keo
dán, môi trường cho Vi sinh vật phát triển…
Năm 1860 Gelatin từ da đã xuất hiện trên thị trường, nhưng sự hiểu biết về nó
còn rất hạn chế. Đến năm 1956 Gustarson đã tiến hành nghiên cứu các khả năng phản
ứng của Collagen.
Năm 1990, Trần Thị Luyến đã nghiên cứu 50 keo từ xương cá của một số loài
cá fillet.
Những năm gần đây có một số đề tài nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến
quá trình nấu keo từ da cá Basa như:
Năm 2006, Trần Duy Phong đã nghiên cứu xử lý da cá bằng Na2CO3 để khử
mỡ và điều chỉnh pH, nghiên cứu ảnh hưởng của pH trong nước nấu đến chất lượng
gelatin và nghiên cứu ảnh hưởng của công đoạn cô đặc và sấy lạnh đến chất lượng
gelatin
Nhận thấy nhu cầu rất lớn về Gelatin ở trên Thế Giới cũng như ở Việt Nam
trong những năm gần đây, thêm vào đó nguồn nguyên liệu da và xương cá để sản xuất
Gelatin ở nước ta khá dồi dào, ổn định, giá rẻ và có tiềm năng phát triển nên chúng tôi
chọn đề tài “Tách Gelatin từ da cá Basa” với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả
kinh tế cho các ngư dân và nhà sản xuất cá ; đồng thời cũng góp phần vào việc giảm
thiểu ô nhiễm môi trường.
* Mục tiêu
- Xây dựng được quy trình sản xuất Gelatin từ da cá Basa

-2-

* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích vật lý
- Phương pháp phân tích định lượng
- Phương pháp quy hoạch thực nghiệm
* Nội dung nghiên cứu

-

Thu thập tài liệu, tìm hiểu về cấu tạo, tính chất, lợi ích của Gelatin; các phương
pháp tách chiết Gelatin.

-

Tieán haønh quaù trình taùch chieát, thu nhaän saûn phaåm

- Phân tích hàm lượng Gelatin trong nguyên liệu và Gelatin dạng thô.
* Sản phẩm của đề tài : Gelatin dạng hạt

-3-

Chương 1:
TỔNG QUAN

-4-

1.1 TIỀM NĂNG SẢN XUẤT GELATIN TỪ DA CÁ:[5][6]
Đất nước Việt Nam có lợi thế là có bờ biển dài, nhiều sông ngòi, ao hồ nên
việc khai thác và nuôi trồng thủy sản đã mở ra một triển vọng lớn về việc cung cấp
thủy sản cho nh...
- 1 -
M ĐẦU
Cùng vi s phát trin mnh m ca ngành nuôi trng và chế biến thy sn
xut khu nước ta, mt lượng ln các phế ph phm b thi ra như đầu, da,
xương…lượng phế ph phm này chưa được x lý thích hp dn đến ô nhim môi
trường và gây lãng phí. Trong khi các phế phm y chính là nguyên liu để sn xut ra
mt cht keo sinh hc có nhi
u ng dng quan trng đó là Gelatin. Trong thc phm
thì Gelatin to ra độ nht, độ đông, độ chc cho sn phm hoc là mt thc phm ăn
kiêng rt tt. Trong dược phm dùng làm v nang bo v thuc. Gelatin cũng được
dùng trong phim nh, m phm và ng dng trong nhiu lĩnh vc khác nhau như: keo
dán, môi trường cho Vi sinh vt phát trin…
Năm 1860 Gelatin t da đã xut hin trên th
trường, nhưng s hiu biết v
còn rt hn chế. Đến năm 1956 Gustarson đã tiến hành nghiên cu các kh năng phn
ng ca Collagen.
Năm 1990, Trn Th Luyến đã nghiên cu 50 keo t xương cá ca mt s loài
cá fillet.
Nhng năm gn đây có mt s đề tài nghiên cu v các yếu t nh hưởng đến
quá trình nu keo t da cá Basa như:
Năm 2006, Trn Duy Phong đã nghiên cu x lý da cá bng Na
2
CO
3
để kh
mđiu chnh pH, nghiên cu nh hưởng ca pH trong nước nu đến cht lượng
gelatin và nghiên cu nh hưởng ca công đon cô đặc và sy lnh đến cht lượng
gelatin
Nhn thy nhu cu rt ln v Gelatin trên Thế Gii cũng như Vit Nam
trong nhng năm gn đây, thêm vào đó ngun nguyên liu da và xươ
ng cá để sn xut
Gelatin nước ta khá di dào, n định, giá r và có tim năng phát trin nên chúng tôi
chn đềi “Tách Gelatin t da cá Basa” vi mong mun góp phn nâng cao hiu qu
kinh tế cho các ngư dân và nhà sn xut cá ; đồng thi cũng góp phn vào vic gim
thiu ô nhim môi trường.
* Mc tiêu
- Xây dng được quy trình sn xut Gelatin t da cá Basa
Đề tài Tách Gelatin từ da cá Basa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Tách Gelatin từ da cá Basa - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề tài Tách Gelatin từ da cá Basa 9 10 225