Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 2

Được đăng lên bởi cuchiboy2005
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2976 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

Chương 2:
NGUỒN PHÁT SINH, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG
CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN
KHU VỰC THIẾT KẾ
2.1 CÁC NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI Ở QUẬN 4
- Hộ gia đình: có 38.092 hộ và dân số năm 2009 là 180.392 người. Chất thải rắn sinh ra từ
hộ gia đình là: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon,
thiếc, nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt nhu pin, dầu nhớt xe, lốp xe, ruột xe, sơn
thừa….
- Dịch vụ tài chính ngân hàng: ngân hàng (14 chi nhánh và 9 phòng giao dich), 2 công ty
chứng khoáng, rác sinh ra gồm: giấy, pin, túi nilon, rác thực phẩm, lon, nhựa …
- Dịch vụ văn phòng cho thuê: có 20 văn phòng cho thuê, rác sinh ra chủ yếu: giấy, nhựa,
lon, rác thực phẩm, thủy tinh …
- Khu siêu thị: có 2 siêu thị, rác sinh ra từ các siêu thị gồm: giấy, carton, nhựa, túi nilon,
rác thực phẩm.
- Nhà hàng, quán ăn, vi tính Internet, café, giải khát: có gần 300 điểm (giả định), rác sinh
ra gồm: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon, thiếc,
nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt như pin, ….
Khách sạn: có 12 khách sạn, rác sinh ra gồm: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi
nilon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon, thiếc, nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt
như pin, ….
-

Trường học: có 38 trường, rác sinh ra gồm: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon,
vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon, thiếc, nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt nhu
pin….
- Chợ: có 5 chợ, rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon, vải, da, rác vườn, tre, rơm rạ,
gỗ, thủy tinh, lon, thiếc, nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt như pin, dầu nhớt xe, lốp
xe, ruột xe, sơn thừa.
2.2 XÁC ĐỊNH DÂN SỐ QUẬN 4 TÍNH ĐẾN NĂM 2030
Vì giới hạn của đồ án không đủ thời gian để thu thập số liệu, ta tính toán dân số bằng
cách giả sử tốc độ gia tăng dân số tỉ lệ thuận với dân số hiện tại. Phương pháp này ước tính dựa
trên tốc độ gia tăng dân số có tính điều kiện dân số hiện tại nên kết quả sai số ít, có thể sử dụng
trong phạm vi đồ án.
Đặt k là hằng số tốc độ gia tăng dân số
P là dân số (người)
t là thời gian (năm)
4

Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

Phương trình tốc độ gia tăng dân số của 1 khu vực trong trường hợp này được biểu diễn như sau:
dP
dP
= kP hay
= kdt
dt
P

Lấy tích phân 2 vế phương trình trên theo thời gian, ta có:
Pt
t
dP
∫ P = t ∫=0kdt ...
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4 GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến
Chương 2:
NGUỒN PHÁT SINH, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG
CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN
KHU VỰC THIẾT KẾ
2.1 CÁC NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI Ở QUẬN 4
- Hộ gia đình: có 38.092 hộ dân số năm 2009 là 180.392 người. Chất thải rắn sinh ra từ
hộ gia đình: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa,i nilon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon,
thiếc, nhôm, kim loại, tro, cây, chất thải đặc biệt nhu pin, dầu nhớt xe, lốp xe, ruột xe, sơn
thừa….
- Dịch vụ tài chính ngân hàng: ngân hàng (14 chi nhánh và 9 phòng giao dich), 2 công ty
chứng khoáng, rác sinh ra gồm: giấy, pin, túi nilon, rác thực phẩm, lon, nhựa …
- Dịch vụ văn phòng cho thuê: có 20 văn phòng cho thuê, rác sinh ra chủ yếu: giấy, nhựa,
lon, rác thực phẩm, thủy tinh …
- Khu siêu thị: 2 siêu thị, rác sinh ra từ các siêu thị gồm: giấy, carton, nhựa, túi nilon,
rác thực phẩm.
- Nhà hàng, quán ăn, vi tính Internet, café, giải khát: có gần 300 điểm (giả định), rác sinh
ra gồm: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon, thiếc,
nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt như pin, ….
- Khách sạn: 12 khách sạn, rác sinh ra gồm: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi
nilon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon, thiếc, nhôm, kim loại, tro, cây, chất thải đặc biệt
như pin, ….
- Trường học: 38 trường, rác sinh ra gồm: rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon,
vải, da, c vườn, gỗ, thủy tinh, lon, thiếc, nhôm, kim loại, tro, lá cây, chất thải đặc biệt nhu
pin….
- Chợ: có 5 chợ, rác thực phẩm, giấy, carton, nhựa, túi nilon, vải, da, rác vườn, tre, rơm rạ,
gỗ, thủy tinh, lon, thiếc, nhôm, kim loại, tro, cây, chất thải đặc biệt như pin, dầu nhớt xe, lốp
xe, ruột xe, sơn thừa.
2.2 XÁC ĐỊNH DÂN SỐ QUẬN 4 TÍNH ĐẾN NĂM 2030
giới hạn của đồ án không đủ thời gian để thu thập số liệu, ta tính toán dân số bằng
cách giả sử tốc độ gia tăng dân số tỉ lệ thuận với dân số hiện tại. Phương pháp này ước tính dựa
trên tốc độ gia tăng dân số tính điều kiện dân số hiện tại nên kết quả sai số ít, thể sử dụng
trong phạm vi đồ án.
Đặt k là hằng số tốc độ gia tăng dân số
P là dân số (người)
t là thời gian (năm)
4
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 2 - Người đăng: cuchiboy2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 2 9 10 535