Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 3

Được đăng lên bởi cuchiboy2005
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 7285 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

Chương 3
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP
HỢP VỆ SINH
3.1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP
- Bãi chôn lấp là phương pháp thải bỏ chất thải rắn kinh tế nhất và chấp nhận được về mặt
môi trường. Ngay cả khi áp dụng các biện pháp giảm lượng chất thải, tái sinh, tái sử dụng và các
kỹ thuật chuyển hóa chất thải, việc thải bỏ phần chất thải còn lại ra bãi chôn lấp vẫn là một khâu
quan trọng trong chiến lược quản lý hợp nhất chất thải rắn. Công tác quản lý bãi chôn lấp kết
hợp chặt chẽ với quy hoạch, thiết kế, vận hành, đóng cửa, và kiểm soát sau khi đóng cửa hoàn
toàn bãi chôn lấp.
- Về mặt xã hội: Xây dựng bãi chôn lấp (BCL) nhằm giải quyết lượng chất thải rắn đô thị
trên địa bàn quận.
- Về công nghệ: Bãi chôn lấp đảm bảo xử lý đồng thời rác, nước rỉ rác và khí sinh ra từ bãi
chôn lấp, đảm bảo các yêu cầu của Tiêu Chuẩn Việt Nam và các quy định có liên quan.
- Về kinh tế: Đảm bảo chi phí đầu tư, chi phí vận hành có hiệu quả hợp lý, chấp nhận
được, phù hợp với tình hình kinh tế.
- Về môi trường & cộng đồng: Xử lý triệt để rác sinh hoạt, không gây ô nhiễm đối với môi
trường đất, nước, không khí, hệ động thực vật khu vực,… cũng như sức khỏe cộng đồng dân cư
kế cận khu vực xử lý rác, kể cả sau khi BCL không còn hoạt động.
3.2 QUI MÔ BÃI CHÔN LẤP
Bãi chôn lấp thiết kế với quy hoạch từ năm 2012 đến năm 2030. Tính đến năm 2030
lượng rác của quận 4 là 482.144 kg/ngđ tương đương với 483 tấn/ngày. Lượng chất thải này
được phân loại tại nguồn thành 4 loại; rác hữu cơ; giấy, carton; nhựa, lon thiếc, kim loại khác;
các loại rác khác được thu gom và phân loại tại nguồn, sau đó sẽ được đưa đến trạm trung
chuyển và từ trạm trung chuyển sẽ đưa tới khu liên hợp xử lý chất thải. Rác hữu cơ sẽ được phân
loại thêm một lần nữa để loại bỏ các loại rác khác và sau đó phần rác không thể làm compost
hoặc chất thải sau khi làm compost sẽ được chôn lấp. Rác tái chế ( giấy, carton, nhựa, lon thiếc,
kim loại khác..) sau khi thu gom sẽ được tập trung về công ty tái chế, phần rác không có khả
năng tái chế sẽ được tập trung về bãi chôn lấp để chôn lấp. Còn các loại rác khác sau khi phân
loại thì phần nào có thể tái chế sẽ được đưa tới khu tái chế, phần còn lại sẽ được đem đi tiêu hủy
bằng cách đốt hoặc đưa đi chôn lấp.
Bãi chôn lấp nằm trong khu liên hợp xử lý CTR được xây dựng gồm các hạng mục sau:
-

Ô chôn lấp

-

Hệ thống thu nước rỉ rác

-

Hệ thống xử lí nước rỉ rác

-

Hệ thống thu khí

14

Thuyết kế bãi chôn lấp hợp ...
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4 GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến
Chương 3
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP
HỢP VỆ SINH
3.1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP
- Bãi chôn lấp phương pháp thải bỏ chất thải rắn kinh tế nhất và chấp nhận được về mặt
môi trường. Ngay cả khi áp dụng các biện pháp giảm lượng chất thải, tái sinh, tái sử dụng và các
kỹ thuật chuyển hóa chất thải, việc thải bỏ phần chất thải còn lại ra bãi chôn lấp vẫnmột khâu
quan trọng trong chiến lược quản hợp nhất chất thải rắn. Công tác quản bãi chôn lấp kết
hợp chặt chẽ với quy hoạch, thiết kế, vận hành, đóng cửa, kiểm soát sau khi đóng cửa hoàn
toàn bãi chôn lấp.
- Về mặt hội: Xây dựng bãi chôn lấp (BCL) nhằm giải quyết lượng chất thải rắn đô thị
trên địa bàn quận.
- Về công nghệ: Bãi chôn lấp đảm bảo xử lý đồng thời rác, nước rỉ rác và khí sinh ra từ bãi
chôn lấp, đảm bảo các yêu cầu của Tiêu Chuẩn Việt Nam và các quy định có liên quan.
- Về kinh tế: Đảm bảo chi phí đầu tư, chi phí vận hành hiệu quả hợp lý, chấp nhận
được, phù hợp với tình hình kinh tế.
- Về môi trường & cộng đồng: Xử lý triệt để rác sinh hoạt, không gây ô nhiễm đối với môi
trường đất, nước, không khí, hệ động thực vật khu vực,… cũng như sức khỏe cộng đồng dân
kế cận khu vực xử lý rác, kể cả sau khi BCL không còn hoạt động.
3.2 QUI MÔ BÃI CHÔN LẤP
Bãi chôn lấp thiết kế với quy hoạch từ năm 2012 đến m 2030. Tính đến năm 2030
lượng rác của quận 4 482.144 kg/ngđ tương đương với 483 tấn/ngày. Lượng chất thải y
được phân loại tại nguồn thành 4 loại; rác hữu cơ; giấy, carton; nhựa, lon thiếc, kim loại khác;
các loại rác khác được thu gom phân loại tại nguồn, sau đó sẽ được đưa đến trạm trung
chuyển và từ trạm trung chuyển sẽ đưa tới khu liên hợp xử lý chất thải. Rác hữu cơ sẽ được phân
loại thêm một lần nữa để loại bỏ các loại rác khác sau đó phần c không thể làm compost
hoặc chất thải sau khi làm compost sđược chôn lấp. Rác tái chế ( giấy, carton, nhựa, lon thiếc,
kim loại khác..) sau khi thu gom sẽ được tập trung về công ty tái chế, phần c không khả
năng tái chế s được tập trung về bãi chôn lấp để chôn lấp. Còn các loại rác khác sau khi phân
loại thì phần nào có thể tái chế sẽ được đưa tới khu tái chế, phần còn lại sẽ được đem đi tiêu hủy
bằng cách đốt hoặc đưa đi chôn lấp.
Bãi chôn lấp nằm trong khu liên hợp xử lý CTR được xây dựng gồm các hạng mục sau:
- Ô chôn lấp
- Hệ thống thu nước rỉ rác
- Hệ thống xử lí nước rỉ rác
- Hệ thống thu khí
14
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 3 - Người đăng: cuchiboy2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 3 9 10 352