Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 4

Được đăng lên bởi cuchiboy2005
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1561 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

43

Bảng 3.13 Tổng lựong khí sinh ra từ các ô chôn lấp
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

Tháng
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140

1
201.600
851.452
2.216.819
4.355.305
7.194.863
10.663.413
14.187.653
17.162.759
19.052.254
19.786.167
19.479.127
18.167.999
16.207.588
13.970.464
11.713.942
9.507.832
7.376.066
5.410.504
3.711.434
2.323.599
1.325.260
658.971
258.219
66.358
0

2

201.600
851.452
2.216.819
4.355.305
7.194.863
10.663.413
14.187.653
17.162.759
19.052.254
19.786.167
19.479.127
18.167.999
16.207.588
13.970.464
11.713.942
9.507.832
7.376.066
5.410.504
3.711.434
2.323.599
1.325.260
658.971
258.219
66.358
0

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

Ô thứ
3

201.600
851.452
2.216.819
4.355.305
7.194.863
10.663.413
14.187.653
17.162.759
19.052.254
19.786.167
19.479.127
18.167.999
16.207.588
13.970.464
11.713.942
9.507.832
7.376.066
5.410.504
3.711.434
2.323.599
1.325.260

4

201.600
851.452
2.216.819
4.355.305
7.194.863
10.663.413
14.187.653
17.162.759
19.052.254
19.786.167
19.479.127
18.167.999
16.207.588
13.970.464
11.713.942
9.507.832

5

6

201.600
851.452
2.216.819
4.355.305
7.194.863
201.600
10.663.413
851.452
14.187.653
2.216.819
44
17.162.759
4.355.305
19.052.254
7.194.863

7

201.600

8

9

10

Tổng

201.600
851.452
2.216.819
4.355.305
7.194.863
10.663.413
14.187.653
17.364.359
19.903.706
22.002.986
23.834.432
25.362.862
26.871.001
28.158.117
29.078.301
29.411.538
29.379.052
29.244.936
29.074.296
29.396.200
30.334.829
31.752.491
33.173.610
34.423.454
35.553.044
36.067.086
35.895.546
35.199.430
34.375.899
33.600.483
33.006.886
33.132.957
34.086.370
35.555.605
37.281.809

Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

45

...
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4 GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến
43
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 4 - Trang 2
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 4 - Người đăng: cuchiboy2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 4 9 10 380