Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài :Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương II -
Chương II -
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Trong nhieàu theá kyû qua, töø khi con ngöôøi coøn laïc haäu cho ñeán thôøi hieän ñaïi
söï vaän chuyeån, xeáp dôõ laø moät coâng vieäc khoâng theå thieáu vaø quan troïng trong nhieàu
lónh vöïc saûn xuaát nhaèm giaûm nheï söùc lao ñoäng naëng nhoïc, taêng naêng suaát lao ñoäng
vaø an toøan. Qua quaù trình phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät treân theá giôùi ñaõ coù nhieàu
thieát naâng chuyeån ra ñôøi vôùi nhieàu muïc ñích khaùc nhau . Caùc thieát naøy ñöôïc
chia laøm hai nhoùm chính: maùy truïc chuû yeáu phuïc vuï vaän chuyeån caùc vaät naëng theå
khoái; maùy vaän chuyeån lieân tuïc chuû yeáu phuïc vuï caùc quaù trình vaän chuyeån vaät lieäu
vuïn rôøi lieân tuïc theo moät tuyeán khoâng gian xaùc ñònh.
Caùc laõnh vöïc saûn xuaát hieän nay coù nhu caàu ngaøy moät taêng veà caùc maùy moùc,
thieát bò naâng chuyeån, nhu caàu ñoù caàn ñöôïc ñaùp öùng vôùi nhöõng thieáât bò naâng goïn nh
deã söû duïng vaø ñaùp öùng ñöôïc tính beàn, tính kinh teá phuø hôïp vôùi khoâng gian laøm vieäc
vaø ñieàu kieän laøm vieäc cho pheùp.
Trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn moân hoïc TKHT Truyeàn Ñoäng Khí,
nhoùm chuùng em ñöôïc giao nhieäm vuï thieát keá moät caáu naâng coù taûi troïng 40000N
vôùi vaän toác 30m/phuùt nhaèm cuõng coá laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc nhö: Hoïc Maùy,
Chi Tieát Maùy, Nguyeân Lyù Maùy... cuõng nhö ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu treân.
Chuùng em xin chaân thaønh caùm ôn thaày NGUYEÃN TUAÁN KIEÄT, caùc quyù
thaày, quyù coâ trong caùc boä moân Thieát keá maùy ñaõ taän tình, höôùng daãn, giuùp ñôõ chuùng
em trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn.
Nhoùm thöïc hieän ñoà aùn.
TRÖÔNG VÓNH PHUÙC,
ÑAØO HOÀNG SÔN
-
-
1
1
-
-
Đề tài :Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài :Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài :Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí 9 10 381