Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài thực tập tốt nghiệp: "Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần dệt may Thiên An Phát"

Được đăng lên bởi pt09k2
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 21325 lần   |   Lượt tải: 199 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, là nguồn thu chủ yếu của ngân
sách Nhà nước mà thuế GTGT là một trong các loại thuế có tầm quan trọng trong
nền kinh tế. Trong hầu như tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ của mọi lĩnh vực, ngành
nghề của nền kinh tế quốc dân, thuế GTGT đều chiếm một phần trong tồng giá trị
của nó. Thuế GTGT giúp hệ thống chính sách thuế, sắc thuế tương đồng với Luật
thuế Nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Điều đó giúp các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác, phù hợp với lộ trình
hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn, có điều
kiện, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển và đảm bảo lợi
ích quốc gia. Thuế GTGT đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong tất cả mọi
mặt đời sống kinh tế - xã hội; khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất
khẩu đầu tư, thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp.
Hiện nay, để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế- xã hội thì Luật
thuế GTGT, Quyết Định, Thông Tư, các chính sách về thuế liên tục được thay
thế, sửa đổi, bổ sung và dần ổn định. Chính vì liên tục thay đổi nên việc thi hành
chính sách thuế GTGT và công tác hạch toán thuế GTGT luôn cần điều chỉnh và
không tránh khỏi sai sót. Nhận thức được tầm qua trọng của kế toán thuế GTGT
vận dụng lý luận học tập ở trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác
kế toán tại Công ty, em đã chọn đề tài: “ Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ
phần đầu tư dệt may Thiên An Phát”.
Nội dung đề tài gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán thuế GTGT.
Phần 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại
Công ty cổ phần và đầu tư dệt may Thiên An Phát.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế
giá trị gia tăng tại công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát
Với kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những
sai sót nhất định. Em rất mong sự hướng dẫn của cô Lê Thị lệ Chi để đề tài được
bổ sung và hoàn thiện hơn.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
PHẦN 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(GTGT)
1.1. Thuế giá trị gia tăng
1.1.1. Những vấn đề chung về thuế GTGT
1.1.1.1. Khái niệm và vai trò của thuế GTGT
Khái niệm: Thuế GTGT là loại thuế gián thu được tính trên phần giá trị
tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình vận chuyển từ sản
xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
Vai trò của thuế GTGT:
-Thuế GTGT khắc phục được những nhược điểm trùng lặp “ thuế thu trên
thuế” nh...
LI NÓI ĐU
Thuế làng c điu tiết vĩ mô nền kinh tế, ngun thu chyếu ca ngân
sách Nhà nưc mà thuế GTGT là một trong các loại thuế có tm quan trng trong
nn kinh tế. Trong hu như tt ccác loại hàng hóa, dch vca mọi lĩnh vc, ngành
nghề của nền kinh tế quốc dân, thuế GTGT đều chiếm một phần trong tng giá tr
ca . Thuế GTGT giúp hệ thống chính sách thuế, sắc thuế tương đồng với Lut
thuế Nhà nước và phù hp vi thông l quc tế.
Điu đó giúp các doanh nghip m rộng quan h hp tác, phù hợp vi l trình
hi nhp kinh tế quc tế, thc hin bo hộ hp lý, có chn lc, có thời hn, có điu
kin, tăng sc cnh tranh ca nền kinh tế thúc đy sn xut phát trin và đm bo li
ích quc gia. Thuế GTGT đã đang phát huy tác dụng tích cực trong tất cả mọi
mặt đời sống kinh tế - hội; khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất
khẩu đầu tư, thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp.
Hiện nay, để phù hợp với s phát triển của nền kinh tế- hội thì Luật
thuế GTGT, Quyết Định, Thông Tư, các chính sách về thuế liên tục được thay
thế, sửa đổi, bổ sung và dần ổn định. Chính vì liên tục thay đổi nên việc thi hành
chính sách thuế GTGT và công tác hạch toán thuế GTGT luôn cần điều chỉnh và
không tránh khỏi sai sót. Nhận thức được tầm qua trọng của kế toán thuế GTGT
vận dụngluận học tập ở trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác
kế toán tại Công ty, em đã chọn đề tài: Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ
phần đầu tư dệt may Thiên An Phát”.
Nội dung đề tài gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán thuế GTGT.
Phần 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại
Công ty cổ phần và đầu tư dệt may Thiên An Phát.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế
giá trị gia tăng tại công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát
Với kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những
sai sót nhất định. Em rất mong sự hướng dẫn của cô Thị lệ Chi để đề tài được
bổ sung và hoàn thiện hơn.
Đề tài thực tập tốt nghiệp: "Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần dệt may Thiên An Phát" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài thực tập tốt nghiệp: "Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần dệt may Thiên An Phát" - Người đăng: pt09k2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đề tài thực tập tốt nghiệp: "Kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần dệt may Thiên An Phát" 9 10 123