Ktl-icon-tai-lieu

đề tài thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi hoang-thi-thuan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG SINH VIÊN CÓ THỂ LỰA CHỌN LÀM ĐỀ TÀI
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Bộ môn kế toán – Khoa Kinh tế
STT
1

Thuộc học phần
Kế toán TCDN

2

Tài chính DN

3

Thống kê DN

4

Phân tích HĐ
SXKD

Nội dung
G.v hướng dẫn
1.1. Kế toán bằng tiền và
các khoản tiền vay
1.2. Kế toán tiền lương và
các khoản trích theo lương
1.3. Kế toán vật tư, hàng
hóa
1.4.Kế toán TSCĐ
1.5. Kế toán CPSX và giá
thành sản phẩm
1.6. Kế toán thành phẩm,
hàng hóa, tiêu thụ TP, hàng
hóa và xác định kết quả KD
1.7. Kế toán đầu tư tài chính
và dự phòng
1.8. Kế toán bán hàng, xác
định kết quả và phân phối
kết quả Kd
2.1. Vốn KD
2.2. Chi phí, doanh thu và
lợi nhuận của DN
2.5.Nguồn tài trợ ngắn hạn
của DN
3.1 Thèng kª s¶n lîng s¶n
xuÊt.
3.2 Thèng kª lao ®éng.
3.3. Thèng kª thu nhËp.
3.4.Thèng kª vËt t kü thuËt.
3.5. Thèng kª gi¸ thµnh s¶n
phÈm
4.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö
dông lao ®éng vµ tiÒn l¬ng,
®¸nh gi¸ c¸c nh©n tè ¶nh h-

ëng ®Õn tæng quü l¬ng ph©n
phèi cho lao ®éng.
4.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh
trang bÞ vµ sö dông tµi s¶n
cè ®Þnh.
4.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc
hiÖn kÕ ho¹ch cung cÊp
nguyªn
vËt liÖu.
4.4. Ph©n tÝch chi phÝ s¶n
xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
4.5. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu
thô s¶n phÈm vµ lîi nhuËn...
5

6

Kế toán HCSN
(đơn vị sự nghiệp
có thu, đơn vị sự
nghiệp hạch toán
độc lập…)
Thuế

Bao gồm các chuyên đề về
thuế gtgt, thuế TNDN,
TTĐB,...

...
NỘI DUNG SINH VIÊN CÓ THỂ LỰA CHỌN LÀM ĐỀ TÀI
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Bộ môn kế toán – Khoa Kinh tế
STT Thuộc học phần Nội dung G.v hướng dẫn
1 Kế toán TCDN 1.1. Kế toán bằng tiền và
các khoản tiền vay
1.2. Kế toán tiền lương và
các khoản trích theo lương
1.3. Kế toán vật tư, hàng
hóa
1.4.Kế toán TSCĐ
1.5. Kế toán CPSX và giá
thành sản phẩm
1.6. Kế toán thành phẩm,
hàng hóa, tiêu thụ TP, hàng
hóa và xác định kết quả KD
1.7. Kế toán đầu tư tài chính
và dự phòng
1.8. Kế toán bán hàng, xác
định kết quả và phân phối
kết quả Kd
2 Tài chính DN 2.1. Vốn KD
2.2. Chi phí, doanh thu và
lợi nhuận của DN
2.5.Nguồn tài trợ ngắn hạn
của DN
3 Thống kê DN
3.1 Thèng s¶n lîng s¶n
xuÊt.
3.2 Thèng kª lao ®éng.
3.3. Thèng kª thu nhËp.
3.4.Thèng kª vËt t kü thuËt.
3.5. Thèng kª gi¸ thµnh s¶n
phÈm
4 Phân tích HĐ
SXKD
4.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö
dông lao ®éng tiÒn l¬ng,
®¸nh gi¸ c¸c nh©n ¶nh h-
đề tài thực tập tốt nghiệp - Trang 2
đề tài thực tập tốt nghiệp - Người đăng: hoang-thi-thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề tài thực tập tốt nghiệp 9 10 707