Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế số lượng các doanh nghiệp tăng lên
nhanh chóng, cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt. một số Doanh nghiệp
chạy đua theo lợi nhuận mà quên mất rằng cần phải thực hiện đúng pháp luật
về sản xuất, kinh doanh, các hoạt động an toàn, phúc lợi…Thanh tra lao
động ra đời không những ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh những vi
phạm pháp luật về lao động mà còn Cùng với việc phát hiện và xử lý các vi
phạm pháp luật, công tác thanh tra còn đóng vai trò như một biện pháp
phòng ngừa hữu hiệu các vi phạm pháp luật. Thanh tra cùng với các phương
thức kiểm tra, giám sát luôn là hiện thân của kỷ cương pháp luật; công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát dù được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào,
cũng luôn có tác dụng hạn chế, răn đe những hành vi vi phạm pháp luật.
Nhận thấy vai trò quan trọng của thanh tra, vì vậy em đã lựa chọn đề tài :
“Thực trạng công tác thanh tra việc thực hi ện pháp luật lao động tại
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” Đề tài gồm có ba
chương:
Chương I : Tổng quan về thanh tra lao động
Chương II : Thực trạng công tác thanh tra việc thực hi ện pháp luật lao
động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Chương III : Các kiến nghị
Do kiến thức còn hạn chế nên bài làm khó tránh khỏi những sai xót rất mong
nhận được sự đóng góp của cô giáo.
Em xin cảm ơn cô giáo

đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết nà

Chương I. tổng quan về thanh tra lao động
1.1.

Các khái niệm cơ bản

Thanh tra nhà nước nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo
trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và
thanh tra chuyên ngành.
Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện
chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong
việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật,
quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.
1.2.

Mục đích của thanh tra lao động

(Theo điều 2, Chương I, Luật thanh tra ). Mục đích của thanh tra lao động
như sau:
Mục đích hoạt động của thạnh tra lao động nhằm phát hiện sở hở trong cơ
chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan ...
MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế số lượng các doanh nghiệp tăng lên
nhanh chóng, cùng với đó sự cạnh tranh khốc liệt. một số Doanh nghiệp
chạy đua theo lợi nhuận mà quên mất rằng cần phải thực hiện đúng pháp luật
về sản xuất, kinh doanh, các hoạt động an toàn, phúc lợi…Thanh tra lao
động ra đời không những ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh những vi
phạm pháp luật về lao động còn Cùng với việc phát hiện x các vi
phạm pháp luật, công tác thanh tra còn đóng vai trò như một biện pháp
phòng ngừa hữu hiệu các vi phạm pháp luật. Thanh tra cùng với các phương
thức kiểm tra, giám sát luôn hiện thân của kỷ cương pháp luật; công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện ới bất cứ nh thức nào,
cũng luôn có tác dụng hạn chế, răn đe những hành vi vi phạm pháp luật.
Nhận thấy vai trò quan trọng của thanh tra, vậy em đã lựa chọn đ tài :
Thực trạng công tác thanh tra việc thực hi ện pháp luật lao động tại
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” Đề tài gồm ba
chương:
Chương I : Tổng quan về thanh tra lao động
Chương II : Thực trạng công tác thanh tra việc thực hi ện pháp luật lao
động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Chương III : Các kiến nghị
Do kiến thức còn hạn chế nên bài làm khó tránh khỏi những sai xót rất mong
nhận được sự đóng góp của cô giáo.
Em xin cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết nà
Đề tài Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề tài Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 9 10 65