Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tiến sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dầu tư phát triển

Được đăng lên bởi vb2k15
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn
vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam
Bùi Mạnh Cường
Trường Đại học Kinh tế
Luận án Tiến sĩ ngành: Kinh tế Chính trị; Mã số: 62.31.01.01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thái Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Làm rõ những vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đầu tư phát
triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp
đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sử dụng hệ
thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân
sách Nhà nước để đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội ở Việt Nam giai đoạn
2005-2010. Đề xuất định hướng, hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu
tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020.
Keywords: Kinh tế chính trị; Đầu tư; Kinh tế Việt Nam; Vốn ngân sách
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN có vai trò, vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong
nền kinh tế. Các lý thuyết kinh tế từ trước đến nay đều khẳng định mối quan hệ hữu cơ giữa
ĐTPT từ nguồn vốn NSNN với tăng trưởng, phát triển kinh tế. Lịch sử kinh tế thế giới là bằng
chứng thể hiện tầm quan trọng của ĐTPT từ nguồn vốn NSNN đối với sự phát triển KTXH
của các quốc gia, bao gồm các quốc gia có nền kinh tế KHH, kinh tế thị trường cũng như kinh
tế chuyển đổi.
Ở Việt Nam, từ 1945 - 1986, nền kinh tế vận hành theo cơ chế KHH. Nguồn vốn dành
cho ĐTPT chủ yếu là vốn NSNN. Cùng với sự đổi mới đất nước, kể từ sau năm 1986, nguồn
vốn dành cho ĐTPT ngày càng phong phú, đa dạng hơn: vốn NSNN, vốn của khu vực kinh tế
ngoài nhà nước, vốn FDI,…Nền kinh tế Việt Nam đã dần dần chuyển đổi từ mô hình KHH
sang mô hình kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Nói cách khác Việt
Nam đang là một nền kinh tế chuyển đổi. Vốn NSNN dành cho ĐTPT trong nền kinh tế
chuyển đổi ở Việt Nam rất quan trọng. Thực tiễn qua hơn 25 năm đổi mới đất nước đã chứng
minh điều đó. Mặt khác hoạt động ĐTPT từ nguồn vốn NSNN ở Việt Nam có những bối cảnh
mới: Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới (năm 2006 tham gia
WTO,..). Việt Nam hiện là nền kinh tế chuyển đổi trong hội nhập quốc tế có tính chất toàn
cầu hoá.
Nhìn chung, trong hơn 25 năm đối mới và hội nhập quốc tế, ĐTPT từ nguồn vốn NSNN của
Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc phát triển KTQD, ổn định vĩ mô, góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, ...
Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn
vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam
Bùi Mạnh Cường
Trường Đại hc Kinh tế
Luận án Tiến ngành: Kinh tế Chính trị; số: 62.31.01.01
Người ng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thái Hà
m bảo vệ: 2012
Abstract: Làm những vấn đề vcơ sở luận và cơ sở thực tiễn của đầu phát
triển tnguồn vốn ngân sách Nnước. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phương pháp
đánh ghiệu quả đầu tư phát triển tnguồn vốn ngân sách Nhà nước. Sử dụng hệ
thống chỉ tiêu phương pháp đánh ghiệu quả đầu tư phát triển tnguồn vốn ngân
sách N nước để đánh g hiu quả kinh tế hiệu quả hội Việt Nam giai đoạn
2005-2010. Đề xuất định hướng, hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu
tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Vit Nam trong thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020.
Keywords: Kinh tế chính tr; Đầu tư; Kinh tế Việt Nam; Vốn ngân sách
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cp thiết của đ tài
Đầu phát triển tnguồn vốn NSNN vai trò, vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong
nền kinh tế. Các thuyết kinh tế ttrước đến nay đều khẳng định mi quan hệ hữu giữa
ĐTPT từ nguồn vốn NSNN với tăng trưởng, phát triển kinh tế. Lịch sử kinh tế thế giớibằng
chứng thể hiện tm quan trọng của ĐTPT từ nguồn vốn NSNN đối với sự phát triển KTXH
của các quốc gia, bao gồm các quốc gia có nền kinh tế KHH, kinh tế thị trường cũng như kinh
tế chuyển đổi.
Việt Nam, từ 1945 - 1986, nền kinh tế vận hành theo chế KHH. Nguồn vốn dành
cho ĐTPT chyếu vốn NSNN. ng với sự đổi mới đất nước, kể tsau năm 1986, nguồn
vốnnh cho ĐTPT ngày càng phong phú, đa dạng hơn: vốn NSNN, vốn của khu vực kinh tế
ngoài nhà nước, vốn FDI,…Nền kinh tế Việt Nam đã dần dần chuyển đổi từ mô nh KHH
sang mô hình kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. i cách khác Việt
Nam đang một nền kinh tế chuyển đổi. Vốn NSNN dành cho ĐTPT trong nền kinh tế
chuyển đổi Việt Nam rất quan trọng. Thực tiễn qua hơn 25 năm đổi mới đất nước đã chứng
minh điều đó. Mặt khác hoạt động ĐTPT từ nguồn vốn NSNN ở Việt Nam có những bối cảnh
mới: Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới (năm 2006 tham gia
WTO,..). Việt Nam hiện là nền kinh tế chuyển đổi trong hội nhập quốc tế có nh chất toàn
cầu hoá.
Nn chung, trongn 25 năm đối mới và hội nhp quốc tế, ĐTPT từ nguồn vốn NSNN của
Vit Nam đã góp phần quan trọng o vic phát triển KTQD, ổn định mô, góp phần chuyển
dịch cấu kinh tế, gii quyết vic làm, đảm bo an sinh và công bng xã hội, ...
Đề tài tiến sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dầu tư phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tiến sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dầu tư phát triển - Người đăng: vb2k15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề tài tiến sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dầu tư phát triển 9 10 136