Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Tổ chức công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp

Được đăng lên bởi Tố Uyên Phạm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Lêi më dÇu
NÒn kinh thÞ trêng ra nhiÒu héi song còng ®Æt ra nhiÒu th¸ch
thøc cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty vËy muèn s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn
trong nÒn kinh hiÖn nay th× kh«ng chØ chó träng ®Õn viÖc ®æi míi quy tr×nh c«ng
nghÖ mµ cÇn quan t©m ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty thÓ
c¹nh tranh ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. HiÖn nay, kÕ to¸n víi vai trß lµ c«ng cô qu¶n
®¾c lùc ph¶i tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c lo¹i chi phÝ
ra ®Ó n xuÊt s¶n phÈm nh»m so s¸nh víi doanh thu ®¹t ®îc ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶
kinh doanh, ®¶m b¶o ho¹t ®éng cã l·i. V× thÕ, cã thÓ nãi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó
tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng trong viÖc chøc
s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã , c«ng t¸cch to¸n chi phÝ cßn gãp
phÇn gióp doanh nghiÖp qu¶n chi phÝ, lo¹i c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, tiÕt
kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Thùc trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ®i lªn cña
nÒn kinh ®Êt níc chÕ qu¶n kinh còng ®æi míi s©uc toµn diÖn.
VÊn ®Ò qu¶n lý kinh tÕ trong lÜnh vùc XDCB lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch nhÊt trong giai
®o¹n hiÖn nay. Chóng ta biÕt r»ng XDCB ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp gi÷
trÝ quan träng, t¹o nÒn vËt chÊt cho héi, t¨ng tiÒm lùc kinh quèc d©n
quèc phßng cña ®Êt níc, y mét phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi
chung vµ quü tÝch luü nãi riªng cïng víi vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc sö dông trong lÜnh
vùc ®Çu t XDCB.
§Ó thùc hiÖn môc tiªu n©ng cao lîi nhuËn, t¨ng tÝch luü, c¸c doanh nghiÖp
x©y dùng ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm.
vËy viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng lu«n lu«n quan t©m cña
c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p ®ang ®îc
chøc theo ph¬ng ph¸p ®Êu thÇu, doanh nghiÖp nµo gi¸ thµnh x©y l¾p h¹ mµ vÉn ®¶m
b¶o ®îc chÊt lîng c«ng tr×nh chiÕn th¸ng trong c¹nh tranh.ChÝnh phÇn hµnh
to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh nghiÖp võa tæ chøc tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c võa gãp phÇn
ph©n tÝch chi phÝ ®Ó ®a ra ®îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n trÞ phï hîp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cÇn thiÕt cña c«ng t¸c to¸n tËp hîp
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn
t¹i nghiÖp 11- C«ng ty x©y dùng 319- quèc phßng em ®· chän ®Ò tµi:
Đề tài : Tổ chức công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp - Trang 2
Đề tài : Tổ chức công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp - Người đăng: Tố Uyên Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề tài : Tổ chức công tác kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp 9 10 842