Ktl-icon-tai-lieu

Đề  tài: “Tổ  chức công tác kế  toán nguyên vật liệu trong Công ty TNHH Viêt Huy”.

Được đăng lên bởi Nhâm Ngọc Việt
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2397 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường có xu thế hội nhập hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói
chung và các doanh nghiệp nói riêng đang đứng trước những cơ hội và thách thức vô
cùng to lớn, việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại giữa các doanh nghiệp, giữa các sản phẩm
cùng loại trên thị trường là không thể tránh khỏi.
Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải thiết kế một cơ chế quản lý chặt
chẽ và hệ thống thông tin có hiệu quả. Và một trong những công cụ quan trọng nhất, hiệu
quả nhất là hạch toán kế toán. Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp trên cơ
sở các dữ liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin cho các nhà quản trị một
cách chính xác, đầy đủ và kịp thời nhất.
Nguyên vật liệu là yếu tố  chính trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh  
nghiệp. Nó chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do vậy, việc quản lý nguyên  
vật liệu, quản lý chi phí nguyên vật liệu càng đóng vai trò quan trọng. Hay nói khác đi,  
công tác kế  toán nguyên vật liệu thực hiện một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với  
đặc điểm tổ  chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một mục tiêu quan trọng 
giúp doanh nghiệp hạ  giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả  sử  dụng vốn lưu 
động.
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tôi đã chọn đề  tài: “Tổ  chức công tác kế 
toán nguyên vật liệu trong Công ty TNHH Viêt Huy”.
̣
Chương 1: Tông quan vê đăc điêm kinh tê ­ ky thuât va tô ch
̉
̀ ̣
̉
́
̃
̣
̀ ̉ ức bô may quan ly
̣
́
̉
́ 
hoat đông san xuât kinh doanh cua công ty TNHH Viêt Huy.
̣
̣
̉
́
̉
̣
Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán và thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu
tại công ty TNHH Viêt Huy.
̣
Chương 3: Một số nhận xét đánh giá, kiến nghị về Công ty công ty TNHH Viêṭ  
Huy.
Nhận thức được tầm quan trọng của ngành kế toán trong nền kinh tế xã hội cùng với
những kiến thức đã được thầy cô trong trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp trang bị
cùng với quá trình em được trải nghiệm thực tế tại công ty TNHH Việt Huy và đặc biệt là
sự quan tâm giúp đỡ của cô Vũ Thị Hướng nên hôm nay em đã hoàn thành bài khóa luận
tốt nghiệp. Do kiến thức còn giới hạn và tiếp xúc với công việc thực tế chưa nhiều nên
trong bài báo cáo khó tránh khỏi những sai sót .Em mong cô giúp em nhận ra sai sót để

em có thể hoàn thành bài báo cáo một cách hoàn thiện hơn .Em xin chân thành cảm ơn
cô!
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ
CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH VIỆT HUY
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh ngh...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường có xu thế hội nhập hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói
chung các doanh nghiệp nói riêng đang đứng trước những hội tch thức
cùng to lớn, việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại giữa các doanh nghiệp, giữa các sản phẩm
cùng loại trên thị trường là không thể tránh khỏi.
Để tồn tại phát triển, các doanh nghiệp phải thiết kế một chế quản chặt
chẽ và hệ thống thông tinhiệu quả. Và một trong những công cụ quan trọng nhất, hiệu
quả nhất là hạch toán kế toán. Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp trên
sở các dữ liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh thông tin cho các nhà quản trị một
cách chính xác, đầy đủ và kịp thời nhất.
Nguyên v t li u là y u t chính trong quá trình s n xu t s n ph m c a doanh ế
nghi p. Nó chi m t tr ng l n trong giá thành s n ph m. Do v y, vi c qu n lý nguyên ế
v t li u, qu n lý chi phí nguyên v t li u càng đóng vai trò quan tr ng. Hay nói khác đi,
công tác k toán nguyên v t li u th c hi n m t cách khoa h c, h p lý, phù h p v iế
đ c đi m t ch c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là m t m c tiêu quan tr ng
giúp doanh nghi p h giá thành s n ph m và nâng cao hi u qu s d ng v n l u ư
đ ng .
Trong quá trình th c t p t t nghi p tôi đã ch n đ tài : “T ch c công tác kế
toán nguyên v t li u trong Công ty TNHH Viêt Huy”. ̣
Ch ng 1: Tông quan vê đăc điêm kinh tê - ky thuât va tô ch c bô may quan lỳ ́ ̃ ̀ ́ ́ ́ươ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ư ̣ ̉
hoat đông san xuât kinh doanh cua công ty TNHH Viêt Huy.̣́ ̣ ̉ ̉ ̣
Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán và thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu
tại công ty TNHH Viêt Huy.̣
Chương 3: Một số nhận xét đánh giá, kiến nghị về Công ty công ty TNHH Viêṭ
Huy.
Nhận thức được tầm quan trọng của ngành kế toán trong nền kinh tế hội cùng với
những kiến thức đã được thầy trong trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp trang bị
cùng với quá trình em được trải nghiệm thực tế tại công ty TNHH Việt Huy và đặc biệt là
sự quan tâm giúp đỡ của cô Vũ Thị Hướng nên hôm nay em đã hoàn thành bài khóa luận
tốt nghiệp. Do kiến thức còn giới hạn tiếp xúc với công việc thực tế chưa nhiều nên
trong bài báo cáo khó tránh khỏi những sai sót .Em mong giúp em nhận ra sai sót để
Đề  tài: “Tổ  chức công tác kế  toán nguyên vật liệu trong Công ty TNHH Viêt Huy”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề  tài: “Tổ  chức công tác kế  toán nguyên vật liệu trong Công ty TNHH Viêt Huy”. - Người đăng: Nhâm Ngọc Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề  tài: “Tổ  chức công tác kế  toán nguyên vật liệu trong Công ty TNHH Viêt Huy”. 9 10 346