Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tốt nghiệp : “ Thiết kế kỹ thuật vỡ lập dự toán quan trắc lún chung ccao tầng công trình CT14A khu đô thị Nam Thăng Long

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§oµn §øc ThuËn Tr¾c ®Þa B-K48
1
Môc Lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu …………………………………………………………………………………
Ch¬ng I: giíi thiÖu chung ………………………………………………………...
I.1 Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh CT14A - khu ®« thÞ Nam Th¨ng Long …………………...
I.2 Nguyªn nh©n g©y nªn biÕn d¹ng c«ng tr×nh …………………………………………..
I.3 ChØ tiªu kü thuËt quan tr¾c lón …………………………………………………………..
I.4 Môc ®Ých , nhiÖm vô quan tr¾c lón ……………………………………………...............
I.5 Nguyªn t¾c quan tr¾c lón c«ng tr×nh ……………………………………………………
I.6 Giíi thiÖu vÒ c¸c ph¬ng ph¸p quan tr¾c lón………………………………………..…
Ch¬ng II: ThiÕt ph¬ng ¸n thuËt quan tr¾c lón
c«ng tr×nh ………………………………………………………………………………
II.1 Nguyªn t¾c x©y dùng líi quan tr¾c lón …………………….………………………...
II.1.1 Ph¬ng ph¸p x©y dùng líi quan tr¾c chuyÓn dÞch ………………………………..
II.1.1.1 Líi khèng chÕ c¬ së …………………………..…………………………………………....
II.1.1.2 Líi quan tr¾c ………………………………………………………………………....
II.1.2 X¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c cña c¸c bËc líi ……………………………………………..
II.2 KÕt cÊu mèc vµ ph©n bè mèc quan …………………………………………………...
II.2.1 Mèc c¬ së ………………………………………………………………………………....
II.2.2 Mèc quan tr¾c ………………………………………………………………....................
II.3 ThiÕt kÕ líi khèng chÕ c¬ së ………………………………………………................
II.3.1 S¬ ®å ph©n bè ®iÓm líi c¬ së ………………………………………………………..
Đề tài tốt nghiệp : “ Thiết kế kỹ thuật vỡ lập dự toán quan trắc lún chung ccao tầng công trình CT14A khu đô thị Nam Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tốt nghiệp : “ Thiết kế kỹ thuật vỡ lập dự toán quan trắc lún chung ccao tầng công trình CT14A khu đô thị Nam Thăng Long - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài tốt nghiệp : “ Thiết kế kỹ thuật vỡ lập dự toán quan trắc lún chung ccao tầng công trình CT14A khu đô thị Nam Thăng Long 9 10 288